Om Tempest Security

Tempest Security AB

Bransch Industrivaror och -tjänster

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

Besöksadress RÅLAMBSVÄGEN 17
Postadress STOCKHOLM

Styrelse & Ledning

Ledning

Helena Skarle Verkställande direktör
Henrik Vikland Chief Financial Officer
Anders Lundström Head of Security Services Sverige
Sonny Schürer CEO Tempest Danmark
Carl Höglund Senior advisor
James Mennuti CEO Dynamic Security Solutions DSS
Johan Söderström Head of Risk Solutions Sverige
Paul Warren CEO Fusion 85
Andrew Spry Affärsområdesansvarig för Tempest Risk Solutions

Styrelse

Jonas Rydell Styrelseordförande
Andrew Spry Styrelseledamot
Thomas Löfving Styrelseledamot
Michael Silfverberg Styrelseledamot
Marcus Gustring Styrelseledamot

Bolagsordning

1 § Firma

Bolagets firma (namn) är Tempest Security AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, direkt eller genom uthyrd personal bedriva fastighetsdrift eller fastighetsskötsel samt idka därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och till högst 20 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisor(er) eller revisionsbolag;
 10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Tempest_Security_Bolagsordning_2017-10-18.pdf

Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60