Tempest Security offentliggör listning på Nasdaq First North och prospekt

Tempest Security offentliggör listning på Nasdaq First North och prospekt Tempest Security AB (publ) ("Tempest Security" eller "Bolaget") meddelar idag sin avsikt att genomföra en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North och, i samband därmed, en ägarspridning och nyemission av aktier om totalt 50,6 MSEK ("Erbjudandet"), varav nyemissionen utgör cirka 39,6 MSEK. Tempest Security offentliggör idag prospekt och pris i Erbjudandet. Anmälningsperioden inleds den 22 november 2017 och första handelsdag på Nasdaq First North är planerad till den 6 december 2017.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Tempest Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster med fokus på högkvalitativ och flexibel service med långsiktiga kundrelationer. Bolaget är sedan 2009 auktoriserat av Länsstyrelsen som bevakningsbolag och har sedan dess växt från ett tiotal personer till en av Sveriges tio största leverantörer av säkerhetstjänster med stark närvaro i primärt Stockholm. Tillväxten, som årligen uppgått till i genomsnitt 56 procent under åren 2014-2016, har främst varit organisk men har även drivits av framgångsrika förvärv. Tempest Security avser att även fortsättningsvis differentiera sig mot konkurrenter genom att verka som helhetsleverantör av säkerhetstjänster.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet att förvärva aktier i Bolaget.
 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 22 SEK, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Tempest Security före Erbjudandet om 120,3 MSEK och 159,9 MSEK efter Erbjudandets fullföljande, förutsatt full teckning.
 • Erbjudandet omfattar totalt 2 300 000 aktier, varav 1 800 000 nyemitteras och 500 000 är befintliga aktier som erbjuds av Bolagets fyra största ägare ("Säljande Aktieägarna")*. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 50,6 MSEK motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande, förutsatt full teckning.
 • Swedbank Robur Fonder AB (Microcap-fonden), Daniel Güner, Invium Partners AB och Navare Invest AB ("Cornerstone Investors") har åtagit sig att, under vissa villkor, förvärva totalt 1 090 907 aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka 47 procent av Erbjudandet och 15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande.
 • Därtill har en grupp investerare uttryckt sin avsikt att anmäla sig för förvärv av aktier i Erbjudandet, motsvarande 6 procent av Erbjudandet. Cornerstone Investors åtaganden tillsammans med lämnade avsiktsförklaringar motsvarar därmed cirka 53 procent av Erbjudandet.
 • Erbjudandet av nya aktier kommer att tillföra Tempest Security en bruttolikvid om 39,6 MSEK och en nettolikvid om cirka 35,6 MSEK, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt flexibilitet inför genomförande av framtida potentiella förvärv.
 • Säljande Aktieägarna och styrelseledamoten Mathias Hermansson har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Arctic Securities avyttra aktier i Tempest Security förrän minst 12 månader förflutit från första handelsdag. Sammantaget omfattas 4 546 000 aktier av lock-up om 12 månader, vilket utgör cirka 63 procent av aktierna efter Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas.
 • Ett prospekt med ytterligare information om Bolaget, dess verksamhet och fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 16 november 2017 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.tempest.se).
 • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North är den 6 december 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "TSEC" med ISIN-kod SE0010469221.

*Andrew Spry, Thomas Löfving, Thomas Cavas och Lennarth Ädel erbjuder aktier pro-rata i förhållande till befintligt ägande i Bolaget.

Andrew Spry, ägare och VD, kommenterar: "När vi år 2009 startade vår verksamhet var Bolaget ett renodlat bevakningsföretag och har nu gått till att bli en helhetsleverantör inom säkerhetsbranschen. Vi har under kraftig tillväxt byggt en stabil plattform, utifrån vilken det finns fortsatt potential för framtida tillväxt med förbättrad lönsamhet. En listning på Nasdaq First North tillsammans med expansionskapital innebär att vi kan fortsätta bygga nästa generation av framgångsrika svenska bolag inom säkerhetssektorn. Vi ser att marknaden för säkerhet ökar snabbt, såväl nationellt som internationellt."

Anders Laurin, styrelseordförande, kommenterar: "Allt eftersom världen blir rikare och alltmer rörlig ökar behovet av säkerhetstjänster. Samtidigt möjliggör teknikutvecklingen nya sätt att adressera behovet. Säkerhetsmarknaden är under förändring och Tempest Security har stor potential att utgöra en viktig del av framtidens säkerhetsmarknad. Jag kan inte vara annat än starkt imponerad av vad Tempest Security åstadkommit på så kort tid och ser med stort engagemang fram emot att vara en del av framtiden."

Om Tempest Security

Tempest Security är en helhetsleverantör av säkerhetstjänster. Huvuddelen av Bolagets verksamhet utgörs idag av traditionell bevakning (mobil och stationär) och s.k. särskilda tjänster (personskydd, konsultation, bakgrundskontroller m.m.). Tempest Security har också en teknikverksamhet för installation och service av säkerhetstekniska anläggningar. Bolaget ser stora möjligheter till vidare tillväxt utifrån den plattform som byggts upp i Sverige. Framöver ligger strategiskt fokus på verksamhetsområdena Särskilda tjänster, Teknik och Övervakning vilka utgör segment med högre marginaler, större skalfördelar och lägre konkurrens. Bolaget hade 239 medelantal anställda för perioden januari - september 2017 med cirka 35 personer på huvudkontoret i Stockholm.

Bolaget har historiskt genomfört flera mindre förvärv för att komplettera verksamheten. Under 2017 förvärvades Falck larmcentral som kommer att utgöra en viktig plattform för Tempest Securitys övervaknings-, larm- och sambandscentral samt det engelska bolaget I-Corprate Risk Consultants Ltd, verksamt inom specialtjänster i Storbritannien, Tyskland och Turkiet. Bolaget ser goda möjligheter till ytterligare förvärv inom samtliga affärssegment.

Under oktober 2017 valde Tempest Security att utöka sin styrelse med ledamöter som har bred erfarenhet från bolag inom säkerhet, teknik, media och finans.

 • Ny styrelseordförande är Anders Laurin, tidigare vd för MultiQ och vice vd för Axis, med gedigen kunskap och erfarenhet inom teknikrelaterad säkerhet samt från annat styrelsearbete. Övriga nya styrelseledamöter är:
 • Mathias Hermansson, styrelseledamot i Catena Media och tidigare CFO på MTG, med lång erfarenhet från digitala verksamheter med fokus på förvärv och strategi, samt arbetande styrelseordförande för MTGx.
 • Cecilia Jinert Johansson med internationell ledningserfarenhet inom framförallt produktion, inköp och logistik inom globala bolag såsom Hexagon och Rautaruukki samt operativ erfarenhet av att driva förändringsarbete.
 • Michael Silfverberg med bred kunskap från flera branscher som entreprenör, styrelseledamot och investerare.

Därutöver består styrelsen av VD och grundare Andrew Spry.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Ökad säkerhetsmedvetenhet båda globalt och regionalt samt social och politisk oro utgör viktiga faktorer för den offentliga och privata säkerhetsmarknaden. Bolaget ser därmed stora möjligheter till vidare tillväxt utifrån den plattform som byggts upp i Sverige. Bolaget eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt på lång sikt med ett mål att nå 500 MSEK i omsättning på medellång sikt (3-5 år). Bolagets finansiella mål och förväntningar om att växa snabbare än marknaden, samt övergång till segment med högre marginaler på längre sikt, stärks av en historiskt hög tillväxt och positivt EBITDA sedan starten 2009. Verksamheten har hittills finansierats med eget kassaflöde.

Det finns flera motiv till att Tempest Security nu avser att lista Bolagets aktier på Nasdaq First North och att genomföra Erbjudandet. Bolaget bedömer att listningen och ägarspridningen kommer bidra till ökad kännedom och genomlysning av Bolaget vilket kan förstärka bilden av Tempest Security som en långsiktig och stark aktör inom säkerhetslösningar, varigenom en positiv effekt på relationen till kunder och andra intressenter förväntas uppnås. Dessutom förväntas listningen ytterligare stärka Bolagets varumärke.

Listningen innebär vidare att det skapas bättre och mer effektiva förutsättningar för att kunna växa genom förvärv av konkurrenter och kompletterande verksamheter där förvärv, helt eller delvis, kan genomföras mot vederlag i form av egna marknadsnoterade aktier. Listningen bedöms även inverka positivt på rekrytering av kompetent personal samtidigt som den genomlysning som följer av en listning ställer krav i enlighet med Tempest Securitys ambition att verka som en arbetsgivare med hög standard och kvalitet.

Genom Erbjudandet kommer Huvudägarna genom försäljning av befintliga aktier att medverka till att uppnå en god spridning av aktien. Detta för att möjliggöra en regelbunden och ändamålsenlig likviditet i Bolagets aktier samt en mer balanserad aktieägarbas. Huvudägarna avser dock att långsiktigt fortsätta som ägare och som operativa i Tempest Security.

Tillförd nettolikvid från nyemissionen om 35,6 MSEK kommer att medföra en starkare finansiell ställning för Bolaget och primärt utgöra expansionskapital. Av nettolikviden från nyemissionen avses i första hand cirka 25 procent användas till att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, innefattande rekrytering av säljare, breddning av produkterbjudandet samt till förstärkning av supportorganisationen. Vidare avses i andra hand cirka 25 procent användas till investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral, personalkostnader och förvärv av kundstock avseende larmkunder samt integration av larmcentralens mjukvara. Nyemissionen i Erbjudandet möjliggör även i sista hand flexibilitet inför genomförande av framtida potentiella förvärv för exempelvis utökning av produkterbjudandet eller för komplettering av befintliga affärsområden (cirka 50 procent).

Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm har beslutat att godkänna att Bolagets aktier upptas till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor såsom spridningskrav är uppfyllda senast vid den första handelsdagen, som förväntas infalla den 6 december 2017.

Cornerstone Investors

Cornerstone Investors har åtagit sig att, under vissa villkor, förvärva totalt 1 090 907 aktier i Erbjudandet, motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande, förutsatt full teckning.

Cornerstone Investors

Teckningsåtagande (MSEK)

Antal aktier

% av Erbjudandet

Ägandet efter Erbjudandet %

Swedbank Robur Fonder AB (Microcap-fonden)

15,0

681 818

29,6%

9,4%

Daniel Güner

3,0

136 363

5,9%

1,9%

Invium Partners AB

3,0

136 363

5,9%

1,9%

Navare Invest AB

3,0

136 363

5,9%

1,9%

Totalt:

24,0

1 090 907

47,4%

15,0%

Utöver Cornerstone Investors åtaganden ovan har en grupp investerare uttryckt sin avsikt att anmäla sig för förvärv av aktier i Erbjudandet till ett totalt värde om 3,0 MSEK, motsvarande 6,0 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet och 1,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet, förutsatt full teckning. Dessa investerare är ej garanterade tilldelning men kan komma att särskilt beaktas vid tilldelning.

Cornerstone Investors åtaganden tillsammans med lämnade avsiktsförklaringar motsvarar cirka 53 procent av Erbjudandet och 17 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet, förutsatt full teckning.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett svenskt prospekt och anmälningssedel finns tillgängligt på Tempest Securitys hemsida, www.tempest.se, Arctic Securities hemsida för pågående erbjudanden www.arctic.com/secse/offerings samt Nordnets hemsida www.nordnet.se/tempest. Anmälan kan även göras på Nordnets internettjänst www.nordnet.se/tempest.

Indikativ tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 22 november - 4 december 2017
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 22 november - 5 december 2017
Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North: 6 december 2017
Likviddag: 8 december 2017

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget. Arctic Securities AS, filial Sverige är Bolagets Certified Adviser.

2017-11-16

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Andrew Spry, VD
Telefon: +46 72-454 14 30
E-post: [email protected]

Thomas Löfving, Finanschef och IR-ansvarig
Telefon: +46 76-438 02 47
E-post: [email protected]

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än på grundval av information som återfinns i det prospekt som offentliggörs med anledning av Erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") eller (iii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Även om Bolaget bedömer att dessa uttalanden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Den framåtriktade Information som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig något ansvar för att uppdatera några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60