Tempest Security förvärvar larmcentral från Falck Räddningskår AB

Tempest Security AB ("Tempest Security" eller "Bolaget") har den 2 oktober 2017 träffat avtal med Falck Räddningskår AB ("Säljaren") om förvärv av samtliga aktier i larmcentralsoperatören Falck Security AB ("Falck larmcentral") för en total köpeskilling om 8,9 MSEK. Aktierna tillträddes i samband med avtalets ingående. Förvärvet finansieras med befintliga likvida medel varav 3,7 MSEK betalats kontant vid tillträdet. Resterande 5,2 MSEK utgörs av en tilläggsköpeskilling att betala senast den 2 april 2018. Falck Larmcentral kommer att konsolideras i Tempest Securitys räkenskaper från och med 2 oktober 2017.

Falck larmcentral är certifierad Larmcentral enligt SSF 136:4 och hanterar de vanligaste typerna av larmöverföringsprotokoll samt till och från kopplingskontroll hos kunden. Larmmottagningen innefattar även telefonpassning och radiopassning samt övervakar larmobjekt dygnet runt, året runt, med hjälp av erfarna operatörer. Falck larmcentral har en mycket väl sammansatt och fungerande driftsverksamhet med cirka 20 anställda på centralen på Lidingö i Stockholm som hanterar över 7 000 larmkunder varav majoriteten är företagskunder. Verksamhetens system är kvalitetscertifierade och uppfyller kraven i de internationella standarderna SS-EN ISO 9001:2008. Anställda i Falck larmcentral erbjuds att stanna kvar efter förvärvet.

Falck larmcentral kommer att utgöra en plattform för Tempest Securitys övervaknings-, larm och sambandscentral. Tempest Security har ingått ett serviceavtal med Säljaren innebärande en på förhand avtalad ersättning till Säljaren om 0,2 MSEK per månad, med möjlighet att reducera kostnaderna vartefter Tempest Security integrerar alltmer av verksamheten. Ambitionen är att ta över driften så snart som möjligt.

Falck larmcentrals nettoomsättning för det första halvåret 2017 uppgick till 6,7 MSEK med ett svagt positivt resultat (nettoomsättning för 2016 uppgick till 11,6 MSEK), varav den största delen utgörs av återkommande intäkter från larmkunder. Falck larmcentral förväntas bidra negativt till Tempest Securitys resultat för 2017 om cirka -1,2 MSEK, framförallt med anledning av den kostnad som serviceavtalet medför. Tempest kommer därutöver att ha omfattande kostnader såväl som investeringar för integrationen av larmcentralens verksamhet och dess system. Tempest Securitys ambition är att kunna öka intäkter för larmcentralen genom försäljning mot nya kunder och kunder som Tempest Security levererar andra tjänster till idag.

Falck larmcentral hade vid tillträdet den 2 oktober 2017 inga räntebärande skulder och tillgångar om 7,1 MSEK varav 1,2 MSEK kundfordringar, 2 MSEK anläggningstillgångar och 3,3 MSEK kassa.

Tempest Security får genom förvärvet en bredare och starkare marknadsposition i Sverige och en ännu starkare lokal närvaro i Stockholm. Tempest Security kan genom förvärvet erbjuda kunder larmcentraltjänster och får tillgång till en solid och välfungerande plattform i vilken det investerats omfattande kapital. Det är generellt relativt stora kostnader förknippade med etablering av en larmcentral men med fördelen av en hög tilläggsmarginal på ytterligare försäljning efter det att kritisk volym uppnåtts. På sikt bedömer Tempest Security att larmcentralen har potential att bli ett av Bolagets mest lönsamma verksamhetsområden.

Tempest Securitys fokus efter förvärvet är att bland annat gå igenom den teknik som används och se över vilka steg som är möjliga för att implementera de möjligheter som de senaste årens tekniska utveckling möjliggör inom alla aspekter av larmcentralens verksamhet. Därtill påbörjas arbetet med att se över andra tjänster, vilka kan samordnas inom ramen för larmcentralen.

"Förvärvet av Falck larmcentral är i linje med vår strategi, att utöka produkt- och tjänsteutbudet för att göra Tempest Security till en helhetsleverantör av säkerhetstjänster. Dessutom ligger vårt fokus på verksamhetssegment med potential till högre marginaler och tillväxt såsom Särskilda tjänster, Teknik och Övervakning, varför förvärvet av Falck larmcentral passar oss mycket väl som ett led i den strategin. Vi kan genom förvärvet erbjuda våra kunder en bredare produktportfölj, vilket positionerar oss gentemot våra konkurrenter i Skandinavien, där vi inte ser någon utmanare i vår storlek som täcker en så stor del av branschen." säger Andrew Spry, Tempest Securitys VD,

För ytterligare information, kontakta
Andrew Spry, VD
Tel: +46 70 931 25 03
E-mail: [email protected]

Tempest Security AB är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.

Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60