Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ) den 23 maj 2019

Tempest Security AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 23 maj 2019 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 360 000 kronor, att fördelas med 180 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 90 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna. Arvode ska inte utgå till ledamöter som är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänt avtal.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Laurin, Mikael Silfverberg och Andrew Spry samt att nyvälja Daniel Nyhrén och Thomas Löfving till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Laurin till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att till revisionsfirma för tiden till slutet av nästa årsstämma nyvälja Ernst & Young AB. 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av Anders Laurin, Andrew Spry och Thomas Löfving.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
a. förslag till ordförande vid årsstämman
b. förslag till styrelse
c. förslag till styrelseordförande
d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
e. förslag till revisorer
f. förslag till arvode för revisorer
g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i Bolagets bolagsordning. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan den 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Advisor, email: [email protected], tel: +46 844 68 61 00.

Stockholm 2019-05-23

Om Tempest Security AB (publ)

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60