REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TEMPEST SECURITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr. 556936-8524, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Aktieägare som inte önskar närvara på plats har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman i de ärenden där det föreligger förslag genom att poströsta eller ställa ut en fullmakt till Carl Höglund eller annat ombud.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022,

dels                     antingen anmäla sin avsikt att delta på plats på bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 19 maj 2022. Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Tempest Security AB (publ), att: INVESTORS, Rålambsvägen 17, 18 tr, 112 59 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma") eller via e-post [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

eller senast torsdagen den 19 maj 2022 avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan.

Anmälan eller, i förekommande fall, poströst ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 19 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägare som inte önskar delta på plats på årsstämman kan välja att utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formulär för poströströstning finns tillgängligt på bolagets webbplats (https://investor.tempestgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/).

Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2022. Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är poströsten ogiltig. Vidare instruktioner finns i formuläret.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas in till bolaget på ovanstående adress.

Styrelsen tillhandahåller vidare ett fullmaktsformulär för aktieägare som inte vill delta på stämman personligen. Detta innebär att en aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen, kan utfärda en fullmakt till Carl Höglund som kan företräda aktieägaren vid stämman i de frågor som anges i fullmaktsformuläret. Fullmaktformuläret finner du på bolagets webbplats (https://investor.tempestgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/). Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 maj 2022. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett på sätt och i tid enligt vad som har angivits ovan även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning för stämman.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörs redogörelse
 9. Beslut om:
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  • ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Beslut om antal revisorer
 12. Beslut om arvode till styrelsen
 13. Beslut om arvode till revisor
 14. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Förslag till beslut om utseende av valberedning
 17. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 18. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, som inför årsstämman 2022 bestått av Andrew Spry, Thomas Löfving och Sven Thorén (representerande Athanase) tillsammans representerandes ca: 61,2 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har föreslagit att advokat Mattias Anjou utses till stämmans ordförande.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår Sven Thorén, eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet.

Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 97 224 466 kronor, varav 101 808 557 kronor utgörs av överkursfond, 866 407 kronor av balanserat resultat och minus 5 450 498 kronor av årets resultat, överföres i ny räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10), Beslut om antal revisorer (punkt 11), Beslut om arvode till styrelsen (punkt 12), Beslut om arvode till revisor (punkt 13), Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 14), Val av revisor (punkt 15) och Förslag till beslut om utseende av valberedning (punkt 16)

Vad gäller punkten 14 har inte Bolagets valberedning inkommit med förslag i sådan tid att det kunnat tas med i kallelsen. Valberedningens förslag kommer offentliggöras i pressmeddelande genom bolagets försorg i god tid före stämman.

Valberedningen har föreslagit följande:          

Punkt 10: Bolagets styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Punkt 11: Bolaget ska välja ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 12: Var och en av bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett arvode om 94 500 kronor, eller, om denne är styrelsens ordförande, 189 000 kronor.

Punkt 13: Arvode till revisor ska utgå enligt godkänt avtal

Punkt 15: BDO AB ska väljas till bolagets revisor.

Punkt 16: Bolagets valberedning föreslår att principer enligt följande ska gälla vid utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2022 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde.

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2023 lämna uppgift på sin webbplats om namnen på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2023, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2023 års årsstämma presenteras redovisa eventuella avvikelser från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier utges till ett sammanlagt antal som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för den första emissionen som beslutas med stöd av detta bemyndigande, dock alltid högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Bolagets verkställande direktör, eller den denne utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering vid Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

HANDLINGAR

Årsredovisningshandlingarna och eventuellt övrigt underlag kommer hållas tillgängligt hos bolaget senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget och har uppgivit sin postadress. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, (https://investor.tempestgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf.

 

__________________________
Stockholm i april 2022
Tempest Security AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, tf VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60