REGMAR

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Stark vinst och tillväxt i tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 13% till 125,9 (111,8) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 11,7 (7,6) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 0,5 (0,9) MSEK) uppgick till 12,2 (8,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,6 (4,9) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 9,1 (5,8) MSEK.
 • Periodens resultat var 6,4 (7,7) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 9,5 (8,1) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

 • Tecknade avtal om bevakning av EU-myndighet ECDC i Stockholm. Avtalet sträcker sig upp till 4 år med ett maximalt avtalsvärde om 64 MSEK
 • Ramavtal tilldelades för bevaknings-, larmcentrals och skyddsvaktstjänster av Göteborgs Stad. Avtalen har en gemensam takvolym om 700 MSEK under avtalsperioden och ger möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med övriga ramavtalsinnehavare.

Januari-September 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 350,8 (316,9) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 19,6 (17,4) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 1,8 (3,1) MSEK) uppgick till 21,4 (20,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,6 (9,4) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12,5 (12,5) MSEK.
 • Periodens resultat var 7,1 (11,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 13,2 (16,5) MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Andrew Spry tillträder rollen som affärsområdesansvarig för Tempest Risk Solution och även rollen som vd för Tempest Risk Solutions AB samt en plats i koncernens ledningsgrupp som affärsområdesansvarig.

 

Ord från VD:
Stark vinst och tillväxt i tredje kvartalet

När vi presenterar resultatet för Q3 ser vi kraftigt förbättrad lönsamhet och stark organisk tillväxt. Vi ser det som ett resultat av en ökad efterfrågan på våra tjänster, men också som en följd av de omstruktureringsarbeten vi har genomfört under året.

Vår omsättning för perioden har ökat 13% mot jämförelseperioden till 125.9 MSEK (111.8), samtidigt som vi under kvartalet redovisar en justerad EBITDA om 12.2 MSEK (8.5) - vilket är en ökning med över 40%. Detta innebär att vi uppvisar en marginalförstärkning för kvartalet på mer än två procentenheter från 7.6% till 9.7% - vilket vi är väldigt nöjda med.

Vi fortsätter vår resa med att förtydliga och strukturera vår verksamhet, för att kunna fokusera på de marknader och tjänster som är mest attraktiva för oss. Som en del i den resan har vi valt att stänga ner vår verksamhet i Norge och genomför en översyn av verksamheten i Turkiet, då vi inte ser dessa marknader som kritiska för Tempest kärnaffär.

Vår finansiella prestation under detta kvartal framstår som ännu starkare när vi jämför den med samma period föregående år. Det är viktigt att notera att förra årets resultat var mycket positivt påverkat av gynnsamma valutaeffekter (+3.1 MSEK i tredje kvartalet 2022). I år är resultatet i stället drivet av förbättring i verksamheten och ökad underliggande lönsamhet, vilket ger en mer hållbar och robust finansiell ställning för fortsatt lönsam tillväxt.

Bevakning - fortsatt lönsam tillväxt i kvartalet

Inom affärsområdet Bevakning ser vi en fortsatt stabil prestation och verksamheten levererar en tillväxt i kvartalet om 12% med en omsättning på 85.3 MSEK (76.1) och en förbättrad EBITDA marginal om 8.6% (7.5%). Vi har navigerat i en period med utmaningar gällande kompetensförsörjning och personal. Nu ser vi de positiva effekterna av detta arbete, trots att vissa kvarvarande effekter fortfarande påverkar vårt resultat.

Arbetet med att sänka personalkostnaderna, genom minskad sjukfrånvaro och övertid, pågår fortlöpande och jag kan med glädje konstatera att organisationens hårda arbete för att minska dessa kostnader har gett resultat. Vi fortsätter givetvis det kontinuerliga arbetet för att säkerställa rimliga nivåer även framåt, och har tillsatt resurser för att kunna rekrytera nya medarbetare och möta den allt större efterfrågan på våra tjänster.

Under kvartalet har vi även sammanställt vår kundundersökning för våra bevakningstjänster. Den visar på ett fortsatt starkt förtroende hos alla våra större kunder, vilket vi naturligtvis är väldigt glada för och vilket är en avgörande faktor för fortsatt lönsam tillväxt.

Risk Solutions - rustad för lönsam tillväxt

Risk Solutions uppvisade en tillväxt för kvartalet på 13.6% med en omsättning på 40.6 MSEK (35.7) och en förbättrad EBITDA marginal på 20.7% (19.6%).

Vår verksamhet i Danmark bidrar starkt till kvartalets resultat genom en ökning av den säsongsbetonade omsättningen jämfört med jämförelseperioden. För verksamheten i Storbritannien kan vi tydligt se att det omtag vi gjorde under förra året har haft en positiv påverkan, då vi har lyckats vända ett negativt resultat för 2022 till ett positivt i år. För vår amerikanska verksamhet fortsätter den organiska tillväxten att vara i fokus, och vi har valt att göra investeringar i både försäljning och marknadsföring för att säkerställa fortsatta framgångar.

I vår svenska verksamhet fortsätter arbetet med att optimera operativa processer och effektivisera kostnadsstrukturen. Det innebär att vi positionerar oss för att kunna fokusera på en stark ökad tillväxt.

Ambitionen för Tempest koncernen är fortsatt att växa affärsområdet Risk Solution - som vi ser som en kritisk komponent för att öka lönsamheten. Som ett led i detta, har vi tillsatt Andrew Spry som affärsområdeschef - vilket jag ser som mycket positivt för framdriften och utvecklingen av Risk Solutions.

Omvärld och framtid

Vi fortsätter vår aktiva sökning efter förvärvsmöjligheter med en selektiv inställning. Vi är öppna för affärsmöjligheter som kompletterar vår verksamhet, och skapar mervärde, men det är viktigt för oss att det är till rätt pris och under rätt förutsättningar.

Den ökade geopolitiska osäkerheten och våldsnivån i samhället genererar nya affärsmöjligheter för Tempest. Vi ser en växande efterfrågan på säkerhetstjänster inom båda våra affärsområden. Vår nuvarande organisation är rätt dimensionerad och vår professionella personal är redo att möta dessa ökade behov.

Avslutningsvis, ett stort tack till alla medarbetare som jobbat hårt för att leverera ett kvartal som överträffar förväntningarna.

 

Helena Skarle,
VD Tempest Security AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempestgroup.se/

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023 klockan 08:30

 

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60