REG

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för andra kvartalet 2023

 Vinst och tillväxt trots utmanande kvartal 

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 7% till 117,1 (109,4) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 4,5 (7,6) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 0,5 (0,6) MSEK) uppgick till 5,0 (8,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (5,0) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 2,1 (5,6) MSEK.
 • Periodens resultat var 1,1 (5,8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 2,1 (7,0) MSEK.

Första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 224,9 (205,1) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 7,8 (9,8) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 1,4 (2,2) MSEK uppgick till 9,2 (12,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (4,4) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 3,4 (6,7) MSEK.
 • Periodens resultat var 0,7 (4,2) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 3,7 (8,3) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023

 • Rekrytering av ny CFO som tillträder i oktober 2023.
 • Omtecknat avtal med Värmdö kommun (12 MSEK över 6 år) och Stockholms tingsrätter (19 MSEK över 4 år inkl. optionsår).
 • Tilldelning av två större bevakningsavtal med offentliga aktörer i Norrbotten. Beräknat avtalsvärde ca 24 MSEK över den totala avtalstiden.
 • Nytt avtal om bevakningstjänster i Solna Centrum (2 år).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Omtecknat avtal gällande bevakningstjänster med EU-myndigheten European Center for Decease Prevention and Control. Förväntat maximalt avtalsvärde om 64 MSEK över 4 år.

 

Ord från VD:
Vinst och tillväxt trots utmanande kvartal

Vårt senaste kvartal har varit en blandning av framgångar och utmaningar. Utmaningarna som årets första kvartal hade har fortsatt under andra kvartalet. Branschens problematik med kompetensförsörjning har lett till att vår lönsamhet inte legat i paritet med vår förväntan. Vår uppfattning är att vi till största delen kommit till vägs ände med dessa och att vi framgent kan förvänta oss förbättringar.

På den positiva sidan har vi för första halvåret 2023 ökat vår omsättning med 10% till 225 MSEK jämfört med 205 MSEK. Flera av våra verksamhetsområden, inklusive vår larmcentral, vår danska verksamhet, och personskyddet i Sverige, har uppvisat starka resultat under andra kvartalet.

Bevakning - stark tillväxt med stabil lönsamhet

I andra kvartalet hade Bevakning en tillväxt på 13% och en EBITDA-marginal på 9%. Som tidigare kommunicerat har verksamheten även in i andra kvartalet fortsatt att uppleva höga personalkostnader relaterade till utbildning, sjukfrånvaro och övertid. Detta är drivet av den rådande utmaningen kring resursbrist, vilket på ett tydligt sätt påverkar vår dagliga verksamhet.

Vi arbetar aktivt med att hantera dessa utmaningar. Våra insatser har fokuserat på att säkerställa att vår personal får den utbildning de behöver, samtidigt som vi jobbar för att minska sjukfrånvaro och beroendet av övertid. Det glädje oss att kunna rapportera att även om vägen framåt fortfarande innebär utmaningar, börjar vi nu se att de aktiviteter vi genomfört ger effekt.

Glädjande att notera är att Norrbotten, en strategisk satsning vi gjorde 2022 utvecklas mycket positivt. Detta kan till stor del tillskrivas de betydande kontrakt vi har vunnit under perioden. Dessa kontrakt, som inte bara stärker vår position på marknaden utan också lovar goda framtida inkomster, har i huvudsak påbörjats i slutet av andra kvartalet. Flera av dessa uppdrag kommer att dra igång under tredje kvartalet, vilket ger oss en stabil grund att bygga vidare på.

Samtidigt innebär uppstarten av dessa kontrakt betydande kostnader. Dessa nödvändiga investeringar har gjorts för att säkerställa att vi kan leverera på de åtaganden vi har mot våra kunder, och för att upprätthålla den kvalitetsstandard vi alltid strävar efter. Även om dessa initiala utgifter har påverkat kvartalets resultat, ser vi dem som en långsiktig investering i företagets framtid och förväntar oss att de kommer att ge avkastning.

Larmcentralen går starkt och vi ser en mycket god lönsamhet. De investeringar i AI lösningar vi genomfört förbättrar verksamhetens skalbarhet ytterligare och vi kan med det accelerera våra försäljningsinsatser på dessa tjänster ytterligare.

Risk Solutions - når inte fullt ut våra förväntningar på kvartalet

Risk Solutions uppvisade en negativ tillväxt för kvartalet och en EBITDA på 9%. Resultat för Risk Solutions som helhet når inte fullt ut våra förväntningar, men vi ser att vår satsning i Danmark fortsatt är positiv och levererar ett starkt kvartal. Även vårt brittiska bolag visar ett betydligt starkare resultat än föregående år, vilket är ett resultat av de åtgärder och insatser vi har gjort under 2022.

På den amerikanska marknaden ser vi en viss avvaktande hållning kopplat till de förändrade makroekonomiska förutsättningarna, i stället för att söka snabb tillväxt genom företagsförvärv, har vi under året valt att satsa strategiskt på att stärka vår närvaro och vårt varumärke genom ökade investeringar i försäljning och marknadsföring. Vår förhoppning är att denna strategiska inriktning kommer att bära frukt och positionera oss väl för framtida tillväxt och framgång på den amerikanska marknaden.

För vår hemmamarknad ser vi att konkurrenslandskapet för Risk solutions under den senaste tiden förändrats, vi har noterat en tydlig ökning av nya aktörer. Många av dessa har valt att använda prisdumpning som sin huvudsakliga strategi för att snabbt vinna marknadsandelar.

Medan priskrig kan ge kortsiktiga vinster för nya aktörer, tror vi att vår djupa branschkunskap, etablerade kundrelationer och fokus på kvalitet kommer att vara avgörande faktorer för långsiktig framgång. Även om pris är en viktig faktor för många kunder, så värdesätter de också tillförlitlighet, expertis och en höga servicenivå - för vilket vi är kända. Vi kommer att fortsätta bygga på dessa styrkor, samtidigt som vi anpassar oss till det förändrade konkurrenslandskapet.

Vi ser att vi har potential att leverera högre tillväxt och är fast beslutna att fortsätta denna resa. Vi jobbar hårt med att förbättra våra verksamhetsområden, investera i vår personal och anpassa oss till det förändrade konkurrenslandskapet. Med vårt engagemang, erfarenhet och passion tror vi att vi är väl positionerade för framtiden.

 

Vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med er!

Helena Skarle
VD Tempest Security AB (publ)

 

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempestgroup.se/

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ)
helena.skarle@tempestsecurity.com
010-788 84 00

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder och medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhets- frågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat.

Vi har vårt huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.

 


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60