Tempest Security AB (publ) delårsrapport andra kvartalet 2018

Utvecklingen har gått framåt snabbare än väntat

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 33% till 56,7 (42,7) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -6,6 (1,8) MSEK.
 • Periodens resultat var -9,4 (1,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -0,6 (-0,9) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,4 (0,5) MSEK.

Första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 28% till 103,1 (80,6) MSEK.
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -11,3 (2,5) MSEK.
 • Periodens resultat var -15,0 (1,0) MSEK.
 • Jämförelsestörande poster om -1,4 (-1,7) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -22,5 (4,5) MSEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Ett betydande antal uppdrag har tecknats.
 • Vidareutveckling av larmcentralverksamheten till Security Operations Center har påbörjats.
 • Rekrytering av ytterligare nyckelpersoner för framtida tillväxt.
 • Expansion i västra Sverige fortsätter med etablering av bevakningsverksamhet i regionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Publicering av rapport för tredje kvartalet 2018 har tidigarelagts till 15 november (tidigare 22 november).

Ord från VD

Vi utvecklas snabbare än plan

Vi har flyttat fram våra positioner snabbare än väntat under våren. Förvärv vi avsåg att göra efter börsnoteringen skedde redan i februari och utvecklingen av organisationen har ett högre tempo än planerat. Det speglas i vår tillväxt, vilken nådde 33% i andra kvartalet.

Under kvartal två har vi tecknat många nya avtal, bland annat med Värmdö kommun och Sveriges Radio samt flera mindre, men viktiga, avtal för särskilda tjänster. Vi påbörjade också leverans till exempelvis NK i Stockholm och Göteborg.

Den positiva trenden med hög tillväxt och omfattande utveckling har lett till en snabb investeringstakt. I börsnoteringen avsåg vi att använda 50% av kapitalet till förvärv, 25% till larmcentralen och investera 25% i rörelsekapital. Det är en plan vi följt, men i högre tempo än vi trodde och vi ser nu fram emot nästa steg.

Vi ser fler möjligheter än tidigare att hålla en snabb utvecklingstakt, vilket är positivt. Vårt höga tempo medför vissa utmaningar. Tillväxttakten har lett till vissa svårigheter i resursallokering, vilket ökat produktionskostnaderna.  Samtidigt har vi haft uppstartskostnader och högre rörliga kostnader för administration och verksamhetsledning, för att ge alla nya ansvariga tid att utveckla sin verksamhet.

Under hösten 2018 flyttar vi vår larmcentral till vårt nya huvudkontor samt tar flera steg för att omvandla verksamheten från en traditionell larmcentral till ett Security Operations Center (SOC). Uppbyggnaden av en SOC sker med blicken på både traditionella och nya tjänster. I de senare ingår Global Support Service, med stöd för våra kunders medarbetare dygnet runt, var de än är i världen.

Alla dessa investeringar baseras på vår långsiktiga strategi och övertygelse att vi som bolag måste utvecklas. Säkerhetsbranschen är konservativ och trots att stora förändringar sker i omvärlden, har utvecklingen av säkerhetsbranschen varit långsam och begränsad. Vi ser en möjlighet i detta och har sedan vår börsnotering arbetat intensivt med ett utvecklingsarbete som har skalbara produkter och digitala tjänster som viktiga mål. Vår SOC är en avgörande del i detta.

Vår omvärld fortsätter att verka för vår tillväxt och utveckling. Säkerhetsmarknaden växer och vi ser ytterligare stora konsolideringar i marknaden som bör gynna oss i det korta så väl som det långa perspektivet. 

Stockholm 2018-08-23

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
[email protected]

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60