REGMAR

Tempest Security AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2021

Stärkt underliggande marginal

Första kvartalet 2021

Nettoomsättningen minskade med -4% till 76,3 (79,4) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 1,6 (3,0) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (0,8) MSEK.

Periodens resultat var -0,9 (0,5) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,9 (0,8) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

Nyemission om 880 000 aktier genomförd vilket tillfört bolaget 34 MSEK före emissionskostnader.

Omtecknat avtal med Stockholm Quality Outlet med avtalsvärde om 8 MSEK.

Den 10 mars 2021 förvärvades de brittiska bolagen Fusion 85 Ltd och Scisco Global Solutions Ltd till ett belopp om 16,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Förnyat tilldelningsbeslut med Stockholms universitet till ett förväntat avtalsvärde om 65 MSEK.

Tempest etablerar verksamhet i USA.

Ord från VD:
Marginalförstärkning i samtliga segment

Coronapandemin har fortsatt påverka vår omsättning under första kvartalet, men det är glädjande att se att vi trots det har förstärkt marginalen i samtliga segment. Vi har under kvartalet mottagit begränsade statliga stöd relaterat till pandemin; 0,6 (1,1) MSEK. För gruppen som helhet tyngs lönsamheten av satsningar inom förvärv, IT och vissa rekryteringar samt vår internationella expansion.

Bevakningsverksamheten fortsätter att leverera ett starkt underliggande resultat trots utmaningarna som pandemin medför. Vi började se en återhämtning av den kommersiella aktiviteten under kvartalets senare del, vilket är positivt. Särskilda tjänster är åter i tillväxt och fördubblade sin lönsamhet mot året innan. Vi har sett en ökande efterfrågan som tycks fortsätta, bland annat inom reseskydd. Det är min övertygelse att segmentet Särskilda tjänster kommer att bli en allt viktigare del i att nå våra finansiella mål. Övriga segment som inkluderar vår Security Operations Center fortsätter att utvecklas positivt så väl i omsättning som resultat.

Koncernens resultat tyngs av de satsningar som vi tidigare kommunicerat. Vi startade vår danska verksamhet i början av året. De första månaderna har varit positiva, med högre tillväxt och bättre resultat än väntat. Under första kvartalet har ett förberedande arbete för intåg på den nordamerikanska marknaden skett. Processen har gått snabbare än planerat och i början av maj kom verksamheten igång. Att vi påskyndat steget är drivet av ökande kundefterfrågan och att vi ser ett tydligt utrymme för en ny aktör i USA. Den amerikanska säkerhetsmarknaden är världens största och på sikt ser vi att vår verksamhet i Nordamerika har möjlighet att bli en omfattande del av vår omsättning.

Stockholm 2021-05-25

Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:
Andrew Spry, VD Tempest Security AB (publ)
[email protected]
072-454 14 30

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 12:15.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60