REGMAR

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2023

 Starkt orderinflöde avslutar ett år med god lönsamhet 

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 10% till 118,6 (107,5) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 1,2 (3,9) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om -2,5 (1,4) MSEK) uppgick till 3,7 (2,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (1,0) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 0,6 (-0,4) MSEK.
 • Periodens resultat var -2,2 (-2,2) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 0,8 (-2,4) MSEK.

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 469,4 (424,3) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 20,8 (21,4) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om -4,3 (-2,0) MSEK) uppgick till 25,1 (23,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (10,3) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 13,1 (12,3) MSEK.
 • Periodens resultat var 4,9 (9,7) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 14,0 (14,1) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Andrew Spry tillträder rollen som affärsområdesansvarig för Tempest Risk Solutions.
 • Tempest Security byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB.
 • Tempest Security Sverige AB tecknar avtal för ett större bevakningsuppdrag i samhällsviktig verksamhet.
 • Tempest Security Sverige AB erhåller tilldelningsbeslut från statlig myndighet

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tempest Security tecknar flera bevakningsavtal.
 • Tempest Security Sverige tecknar avtal med utländsk beskickning i Stockholm.
 • Tempest Security blir den nya samarbetspartnern för bevakningstjänster till Farsta Centrum.

Ord från VD:
Starkt orderinflöde avslutar ett år med god lönsamhet

Tempest avslutade året med att kommunicera flera stora affärer som kommer ha en positiv påverkan på vårt resultat för 2024. Totalt kan vi räkna med cirka 80 MSEK i vunna nya affärer för 2024, ett glädjande tillskott och som visar på Tempest starka varumärke och leveransförmåga. Ser vi till helåret 2023 kan vi konstatera att vi har ytterligare ett år med tillväxt och vi fortsätter att växa med mer än 10% både för året och kvartalet, samtidigt som vi fortsätter att uppvisa en stabil lönsamhet.

Q4 är historiskt ett av våra svagare kvartal, så även i år, men vi kan glädjande konstatera att vi ser en positiv trend jämfört med 2023.

Bevakning - Stabil utveckling och betydande kontrakt i Q4

För året 2023 uppvisar bevakningen en tillväxt på 11,9%. För kvartalet ser vi en positiv trend med en tillväxt på 15.5% (10.3%). Vi har under året sett en negativ press på lönsamheten pga. den ekonomiska situationen i samhället men också som en följd av en hårdare konkurrenssituation. Därför är det positivt att justerad EBITDA-marginal för kvartalet ökar till 6.2% (4.8%) och för helåret har vi en justerad EBITDA- marginal på 8.3% (9.0%). Även om marginalen inte är på de nivåer vi önskar är min övertygelse att de lönsamhetsstärkande aktiviteter vi arbetar med kommer ha en positiv effekt på resultatet under 2024.

Under Q1-Q2 kommer flertalet av de nya uppdrag vi vunnit starta upp, vilket markant kommer öka vår närvaro i Göteborg och Malmö. Projekten kommer att medföra vissa uppstartskostnader under första halvåret, men ger ett bra resultatbidrag för helåret. Jag ser de vunna uppdragen och det fortsatta förtroende från våra kunder som ett kvitto på vår goda leveransförmåga. Utöver detta är det värt att nämna vår satsning i Norrbotten, där vi fortsätter att visa god tillväxt och ses nu som en betydande aktör i regionen.

Liksom stora delar av marknaden, ser även vi en fortsatt problematik med att locka kvalificerade medarbetare. Vi konstaterar dock en positiv trend i våra personalrelaterade nyckeltal under 2023 och hoppas att vårt kontinuerliga arbete med att minska övertid och sjukfrånvaro fortsätter ge resultat under 2024.

Risk Solutions - bra marginaltrend

Risk Solutions omsättning för året 2023 innebar en tillväxt om 7.1%. För kvartalet ser vi dock en minskning av omsättningen mot Q4 2022, främst driven av minskad orderingång i USA och Sverige. Risk Solutions har haft en positiv utveckling av den justerade EBITDA-marginalen under 2023 till 12.3% (10.9%) men under kvartalet har vi sett en något sviktande lönsamhet. Vårt resultat under 2023 har tyngts av vår avvecklade verksamhet i Norge samt verksamheten i Turkiet - som vi är i processen att avveckla, rensat för de förlusterna hade vi uppvisat en justerad EBITDA-marginal på 13.0%

För att driva och utveckla vårt Risk Solutions erbjudande har vi valt att göra investeringar samtidigt som vi ser över vår kostnadsbas för att effektivisera och optimera verksamheten. Vi vet att vi kan komma tillbaka till tidigare lönsamhetsnivåer men det krävs ett dedikerat arbete och insats för att nå dit. Jag är övertygad om att tillsättning av Andrew Spry kommer skapa de förutsättningar som behövs, och att han tillsammans med övriga medarbetare kommer förstärka vår marknadsposition. Vi är nu i processen att se över vår globala Risk Solution strategi, vilka möjligheter vi har och hur vi bäst kan kapitalisera på dem. Detta arbete förväntas vara klart under Q1 och en viktig del av vår nysatsning på Risk Solutions.

Utsikterna för 2024

Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt hög och vi har på kort tid vunnit ett flertal stora upphandlingar. Jag tror att vår bevisade leveransförmåga i kombination med vår kundnära och flexibla approach gör oss till en attraktiv leverantör av säkerhetstjänster.

För 2024 kommer vi ha ett fortsatt fokus på lönsam tillväxt och att etablera oss som en ännu tydligare aktör på den svenska Risk Solutions marknaden samtidigt som vi fortsätter vår resa med att växa och bibehålla positionen som Sveriges tredje största bevakningsbolag. För att säkerställa framdrift gällande försäljning har vi inlett ett arbete med att koordinera våra kommersiella aktiviteter över koncernen som kommer pågå under våren.

Sammanfattningsvis har 2023 varit ett år präglat av framsteg och framgångar för Tempest. Vi ser fram emot att bygga vidare på dessa framsteg under det kommande året. Jag vill framföra ett stort tack till alla våra medarbetare vars hårda arbete och engagemang gör denna resa möjlig.

 

Helena Skarle

Verkställande direktör

Delårsrapporten i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/

För ytterligare information kontakta:

Helena Skarle, vd Tempest Security AB (publ)
010-4577760

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 klockan 08:30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Vi är etablerade i Storbritannien, Turkiet, Danmark och USA.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60