REGMAR

Tempest Security AB (publ) bokslutskommuniké 2022

God tillväxt och bra lönsamhetsutveckling för helåret 2022

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 14% till 107,5 (93,9) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 3,9 (-9,6) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om 1,4 (-8,5) MSEK) uppgick till 2,5 (-1,1) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (-12,3) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till -0,4 (-3,6) MSEK.
 • Periodens resultat var -2,2 (-12,3) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var -2,4 (2,5) MSEK.

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 25% till 424,3 (339,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar ("EBITDA"), var 21,4 (-3,3) MSEK.
 • Justerad EBITDA (exkluderat jämförelsestörande poster om -2,0 (-9,7) MSEK) uppgick till 23,3 (6,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,3 (-12,7) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 12,3 (-2,8) MSEK.
 • Periodens resultat var 9,7 (-14,1) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringen av rörelsekapital var 14,1 (-1,2) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Larmcentralen har tecknar ett större avtal vilket har lett till en ökad omsättning.
 • Tempest Securitys CFO lämnar sin tjänst, men kommer fortsätta i sin nuvarande roll till maj 2023 eller tills dess att en ny CFO tillträder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Tempest Security erhåller tilldelningsbeslut från Kammarkollegiet avseende bevaknings- och larmcentraltjänster.

Ord från VD:
God försäljningstillväxt och hög kommersiell aktivitet i fjärde kvartalet

När vi nu lägger det fjärde kvartalet till böckerna är det också mitt första år som VD för Tempest Security AB. Det har det varit ett spännande år, med många intressanta uppdrag och kunder.

Det har såklart också varit ett utmanande år på grund av det förändrade världsläget, inflation och post-pandemiska effekter som skapat utmaningar för oss och många av våra kunder.

Vi kan se att de initiativ och åtgärder vi valde att fokusera på under föregående år har lett till tydliga lönsamhetsförbättringar samt god tillväxt. Vår historiska tillväxttakt är nästintill tillbaka och vi kan visa upp en god tillväxt både på kvartalet som på året med en ökning på 24% på helåret. Resultattrenden för oss har hållit i sig och vi fortsätter att visa fortsatt förstärkta resultat. På helåret visar vi det bästa resultatet vi någonsin gjort och omorganiseringen som initierades 2021 har nu till allra största del genomförts och det positiva resultatet är ett bevis på dess framgång.

Under det sista halvåret av 2022, och det sista kvartalet specifikt har vi, likt en stor del av säkerhets- och tjänstesektorn lidit av de post-pandemiska konsekvenserna i form av arbetskraftsbrist.  Detta i kombination med fortsatt höga sjukskrivningsnivåer har resulterat i höga kostnader för övertid som har haft en negativ påverkan på våra personalkostnader.

För att hantera våra utmaningar med personalförsörjning har vi i tagit fram nya arbetssätt och rutiner vilka ska underlätta rekryteringen framöver och med sänkta kostnader som ett resultat. Det finns dock en risk att det kommer ta första kvartalet innan detta är fullt implementerat och personalkostnaderna är tillbaka på normala nivåer. Den underliggande lönsamheten i Bevakning, rensat för dessa personalkostnader, ser jag fortsatt som god. Personalkostnaderna är dock viktiga att komma till rätta med då de är avgörande för att nå de fina resultat som vi är vana att se från Bevakning.

Vår satsning i Norrbotten blir alltmer integrerad och vi börjar etablera oss som leverantör där. Det återspeglas i det kommersiella intresset och vi ser flera intressanta affärsmöjligheter vilka vi hoppas ska kunna komma i mål under de närmsta 6-18 månaderna.

Det är glädjande att se utvecklingen av lönsamheten i affärsområdet Särskilda tjänster. Särskilda tjänster som affärsområde är en viktig komponent för att vi ska nå vårt långsiktiga resultatmål. Att vi i affärsområdet når 11% EBITDA-marginal på helåret och 14.4% i Q4 är ett tecken på att strategin är på rätt väg.

Vår satsning i Danmark ligger före plan - både omsättnings- och resultatmässigt. Vi ser en tydlig säsongeffekt kopplat till Q2-Q3 vilka är starka kvartal, så kommersiella ansträngningar behöver göras för att säkerställa samma goda resultat i övriga kvartal.

Vårt förvärv DSS i USA, går enligt plan och EBITDA för helåret ligger på 16%. Organisationen börjar sätta sig efter förvärvet och är nu moget att öka marknadsbearbetningen under 2023.

Vår verksamhet i UK har haft ett utmanande år och ligger efter plan, detta har lett till en nedskrivning av deras tilläggsköpeskilling om 3.2 MSEK. Dock ser vi positivt på den utveckling de har haft de senaste sex månader och jag har tror på att vi kommer se bättre resultat från dem framöver. 

Vi tror att möjligheten till att nå målet med 10% EBITDA vid utgången av 2025 fortfarande är aktuellt, förutsatt att vi fortsätter hålla en god omsättningstillväxt. Tempest marginalförbättring under 2022 visar att vi är på rätt väg. Med nya kommersiella satsningar för organisk tillväxt samt aktivt arbete med M&A väntar jag mig att vi tar stora kliv framåt de kommande åren. 

Att fortsätta att skapa det framtida Tempest Security är nu det som står överst på agendan. Vi har många intressanta sammarbetsförslag till kunder samt flera potentiella förvärv för att komplettera våra befintliga erbjudanden. Den digitaliseringstrend som vi pratat om och sett i horisonten under en längre tid har inte riktigt kommit till kundernas medvetande. Den kommer allt närmare och vi känner oss rustade att ta tag i det när kunderna kommer vilja implementera dessa i större omfattning.

Jag vill i samband med detta tacka all vår personal, våra kunder och samarbetspartners för 2022 och jag ser fram emot 2023 - tack!

Helena Skarle
Verkställande direktör

Bokslutskommunikén i sin helhet finns på bolagets webbplats https://investor.tempest.se/.

För ytterligare information kontakta: 

Helena Skarle, VD Tempest Security AB (publ) 
[email protected]

Denna information är sådan information som Tempest är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 klockan 08:30

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA. 


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60