Tempest Security Bokslutskommuniké 2017

Tillväxten accelererar i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen växte med 35% till 45,7 MSEK (33,8 MSEK). 
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -7,9 (0,3) MSEK.
 • Periodens resultat var -7,6 (-1,5) MSEK.
 • Resultat per aktie var -1,19 (-0,29) SEK.
 • Jämförelsestörande poster om -5,4 (0,0) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,9 (-2,9) MSEK.

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen växte med 28% till 171,4 MSEK (134,2 MSEK).
 • Resultat före avskrivningar, EBITDA, var -3,2 (7,6) MSEK.
 • Periodens resultat var -5,5 (3,7) MSEK.
 • Resultat per aktie var -0,87 (0,7) SEK.
 • Jämförelsestörande poster om -7,8 (0,0) MSEK påverkar perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,7 (7,5) MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Larmcentralen Falck Security AB förvärvades 2 oktober. Inklusive nedskrivningar och kostnader för integration bidrog verksamheten negativt med 3,6 MSEK.
 • Bolaget noterades på Nasdaq First North den 6 december och genomförde en nyemission om totalt 39,6 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • 2 februari 2018 förvärvades Gothia Protection Group. Verksamheten omsatte cirka 21 MSEK 2017 med en EBIT om 2,8 MSEK.
 • Ett betydande antal nya avtal har tecknats efter rapportperiodens utgång.

Ord från VD

Nästa generations säkerhetsbolag

På bara några år har Tempest Security gått från ett nybildat bolag till att vara en av de större aktörerna inom säkerhetsbranschen i Sverige. När vi startade vår verksamhet år 2009 var bolaget ett renodlat bevakningsföretag. Idag, nio år senare, erbjuder vi allt ifrån installationer och service av teknikanläggningar till utredningar, bakgrundskontroller, personskydd, säkerhetskonsultation och, sedan början av oktober 2017, även larmcentraltjänster.

Ett idogt arbete med en medveten och tydlig strategi ligger bakom vår omvandling. Att flytta fram positionerna och utmana den konventionella segmenteringen har rönt uppskattning och lojalitet från kunderna. Fokus på kunden och lyhördhet för dess önskemål och behov har varit den röda tråden för våra bestående relationer - något vi värdesätter såväl kvalitativt som monetärt.

Arbetet med att integrera de olika verksamhetsslagen har varit en intressant och utmanande resa som är långt ifrån klar. Det är en omvandling som inte bara förändrat vad vi kan göra för våra kunder utan också öppnat upp möjligheter till ökad lönsamhet och tillväxt för oss som bolag. Förändringarna medför betydande investeringar, vilket påverkat fjärde kvartalets resultat och kommer att belasta första hälften av 2018 också. Vi kommer att se resultatet av dessa satsningar allt tydligare under året som kommer.

Vår tillväxtresa har varit fantastisk och gjorts möjlig genom våra medarbetares insatser. För att kunna fortsätta utvecklas i hög takt har vår organisation ritats om markant under de senaste tolv månaderna. Områden som till viss del har fått stå vid sidan om under ett par år har åter hamnat i fokus. Vi har till exempel förstärkt vår HR- funktion och skapat en mer ändamålsenlig struktur för marknad och försäljning. Den senare har utökats markant under året och kommer att expandera ytterligare under 2018. Det är strategiska satsningar som kortsiktigt ökar våra kostnader, men redan under början av 2018 har vi sett ett ökat orderinflöde som resultat av dessa beslut, vilket är mycket positivt. Det är en utveckling som ger oss hög tilltro till vårt mål att nå 500 MSEK i omsättning inom tre till fem år och långsiktigt nå en EBITDA-marginal om minst 10%.

Svenska bolag inom säkerhet är världsledande. Generellt domineras den internationella säkerhetsmarknaden av företag med rötterna i Sverige - alla en gång i tiden små men idag världsledande. Vi på Tempest Security är ödmjuka inför utmaningarna som väntar oss men jag har haft förmånen att tillsammans med otroliga kollegor bygga upp vad vi ser som nästa generations framgångsrika svenska bolag inom säkerhetssektorn. Vi ser med tillförsikt fram emot möjligheten att gå i bräschen för integrationen av teknik, brottsprevention och bevakning på en ny nivå och bli ett ledande bolag inom säkerhet.

Stockholm 2018-03-08

Andrew Spry VD Tempest Security AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andrew Spry, vd Tempest Security
[email protected]

Denna information är sådan som Tempest Security är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Om Tempest Security AB (publ)
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.

Tempest Security är noterat på Nasdaq First North sedan 6 december 2017. Arctic Securities är Tempest Securitys Certified Adviser.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60