REG

Årsstämma i Tempest Security AB

Tempest Security AB genomförde idag den 25 maj 2023 årsstämma i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17 i Stockholm.

Vid årsstämman beslutades följande.

  • Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
  • Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter varefter omvaldes Michael Silfverberg, Andrew Spry och Thomas Löfving samt nyvaldes Jonas Rydell och Marcus Gustring. Jonas Rydell utsågs till styrelsens ordförande.

Jonas Rydell

Född 1972. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS, Concejo AB (publ), Hellen Holdings Limited, samt Jonas Rydell AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga

Aktieägande i Bolaget: 0 aktier

Marcus Gustring

Född 1982. Oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen och större aktieägare

Utbildning: MHS Karlberg, IHM business school DIHM ekonomi

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Wilt i Sverige AB, Gustring Consultin AB och i Brf Kurland Sthlm. Styrelsesuppleant i Naturframtid AB, Nynäshamns mek och service AB och i Gustrings El AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Affärsutvecklare i IP Security Scandinavia AB till 2022, affärsutvecklare i AddSecure AB till 2021, VD i Offentlig Säkerhet till 2019.

Aktieägande i Bolaget: 0 aktier

  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 140 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor.
  • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier utges till ett sammanlagt antal som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för den första emissionen som beslutas med stöd av detta bemyndigande, dock alltid högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tempestsecurity.com där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

 

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 - 684 211 00, [email protected], www.eminova.se

 

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder samt medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.


Om Tempest Security

Webbplats
investor.tempest.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Tempest Security via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Premier Growth Market Kortnamn TSEC ISIN-kod SE0010469221 Certified Adviser Eminova Fondkommission

IR-Kontakt

Henrik Vikland Chief Financial Officer [email protected] 010-457 77 60