REGMAR

Skogsfond Baltikum inleder försäljning av samtliga tillgångar

Styrelsen för Skogsfond Baltikum AB (publ) har idag fattat beslut om att inleda försäljning av samtliga tillgångar. Beslutet sker utifrån en utredning av förutsättningarna för tidigarelagd försäljning som kommunicerades i juni, med utgångspunkten att maximera aktieägarvärdet.

Bolagets strategi är att förvärva, utveckla och senast år 2026 avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Målet har varit att generera en genomsnittlig avkastning om 7-9 procent per år.

Bolagets innehav, av till största delen skogsmark, omfattar totalt 9 157 hektar i Lettland och Litauen. Givet den goda marknadsutvecklingen för skogsmark i Baltikum och förändrad virkesbalans i Östersjöregionen bedömer styrelsen att det är rätt tid att realisera de värden som skapats. Skogsfond Baltikum har följande preliminära försäljningsplan:

December 2023 - Memorandum, datarum samt vendor DD (skoglig due diligence)
Ett utförligt memorandum, datarum innehållande information om tillgångarna samt rapport från oberoende tredje part avseende skogens tillstånd jämfört med register, tas fram och presenteras till parter som anmält intresse.

Februari 2024 - Anbud & budgivning
Datum för när skriftliga bud ska lämnas in kommuniceras vid senare tillfälle.

Mars-maj 2024 - Letter of intent, DD & överlåtelse
Efter budgivning har köpare möjlighet att utföra finansiell och legal DD innan transaktionen genomförs.

Mer information om planerad försäljning återfinns på bolagets webbplats:
https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/artiklar-presentationer-och-analyser/

Försäljningsprocessen kan komma att justeras eller avbrytas. Händelser och beslut kopplade till försäljningsprocessen kommer att kommuniceras separat. Kommande månader kommer verksamheten att fortsätta bedriva aktiv skogsförvaltning enligt plan, med genomförande av beslutade röjnings- och planteringsprogram.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46(0)70 3345 102                                                                               
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2023.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en god avkastning genom att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02