REGMAR

Skogsfond Baltikum har ingått en avsiktsförklaring avseende försäljning av tillgångarna i Lettland

Skogsfond Baltikum AB (publ) ("Bolaget" eller "Skogsfond Baltikum") har idag ingått en avsiktsförklaring om försäljning av 8 080 hektar skog och mark i Lettland, vilket omfattar Bolagets samtliga skogstillgångar i Lettland. Den indikativa köpeskillingen uppskattas preliminärt till cirka 39 MEUR. Avsiktsförklaringen har ingåtts med en större europeisk industriell aktör.

Transaktionen förutsätter ingåendet av bindande avtal och kommer vara föremål för ett antal villkor, inklusive godkännande av bolagsstämma i Bolaget. Förutsatt att bindande överlåtelseavtal ingås är målet att slutföra transaktionen under juli 2024.

Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna, men utgör en uttalad avsikt att förhandla och teckna ett bindande överlåtelseavtal. Eftersom en försäljning av tillgångarna i Lettland innebär att en väsentlig andel av Bolagets tillgångar avyttras kommer transaktionen att underställas aktieägarna för beslut på bolagsstämma. Bolagets styrelse kommer att kalla till bolagsstämma så snart ett bindande överlåtelseavtal har ingåtts, varvid transaktionens genomförande kommer vara villkorat av bolagsstämmans beslut.

Den potentiella transaktionen i sammandrag

  • Transaktionen är bland annat villkorad av godkännande på Bolagets bolagsstämma. Förutsatt att bindande överlåtelseavtal ingås avses kallelse till bolagsstämman att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
  • Transaktionen omfattar 8 080 hektar skog och mark och den indikativa köpeskillingen för tillgångarna uppskattas preliminärt till cirka 39 MEUR.
  • Bindande överlåtelseavtal kommer föregås av due diligence och förhandlingar.
  • Om ett bindande överlåtelseavtal inte ingås senast den 18 oktober 2024 upphör avsiktsförklaringen att gälla.
  • Enligt preliminär tidsplan avses slutligt överlåtelseavtal att ingås mellan parterna och offentliggöras första halvan av juni 2024, varefter kallelse till (extra) bolagsstämma med beslutsförslag kommer att offentliggöras. Bolagsstämma i Bolaget beräknas att hållas drygt tre veckor efter att kallelse med beslutsförslag offentliggjorts. I det fall bolagsstämman beslutar att godkänna transaktionen beräknas transaktionen kunna slutföras kort därefter.
  • Transaktionen kan komma att genomföras genom en överlåtelse av samtliga aktier i Bolagets lettiska dotterbolag, alternativt som en inkråmsöverlåtelse av lettiska dotterbolagens tillgångar.

Rådgivare
Skogsfond Baltikum har anlitat Karl Danielsson Farm & Forest AB som transaktionsrådgivare och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som legal rådgivare såvitt avser svensk rätt i samband med transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 3345 102                                                         
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 16:45.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset har varit väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en god avkastning genom att förvärva, utveckla och i slutänden avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02