REG

Skogsfond Baltikum har ingått avtal om förvärv av 647 hektar skog i Lettland och avser att besluta om en riktad nyemission av A-aktier

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juni 2022 ingick Skogsfond Baltikum samma dag en avsiktsförklaring om förvärv av skog i Lettland. Skogsfond Baltikum har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget SIA Vadakstes mezi på i allt väsentligt samma villkor som tidigare kommunicerats, samt avser att besluta om en riktad nyemission av A-aktier i samband med förvärvet. Förvärvet avser 647 hektar skog i sydvästra Lettland och säljare är Hertigdömet Kurland Skog AB, ett bolag som ägs av bl.a. Staffan Nordström, medlem av Skogsfond Baltikums Advisory Board.

Förvärvet kommer att öka det totala markinnehavet i Lettland med cirka 9 procent till 7 912 hektar. Den förvärvade skogen är belägen i sydvästra Lettland och består av 647 hektar skog varav 615 hektar utgör produktiv skog med mycket god tillväxtpotential. Förvärvet bedöms vara värdeskapande i och med att skogen kompletterar Skogsfond Baltikums befintliga portfölj mycket väl. I samband med förvärvet övertar Skogsfond Baltikum fordringar på SIA Vadakstes mezi om cirka 1 miljon EUR från säljaren.

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i det skogsägande bolaget kommer att uppgå till 2 234 581 EUR och kommer att erläggas dels i form av kontant betalning om 1 117 312 EUR, dels i form av 10 675 nyemitterade A-aktier i Skogsfond Baltikum som avses emitteras genom en riktad nyemission av aktier till Hertigdömet Kurland Skog AB i samband med tillträdet till aktierna i SIA Vadakstes mezi. Tillträdet förväntas ske så snart aktieöverlåtelsen registrerats i enlighet med tillämpliga registreringskrav i Lettland.

Nyemissionen av A-aktier som avses att genomföras i samband med förvärvet innebär att 10 675 A-aktier emitteras till Hertigdömet Kurland Skog AB som betalar för de nyemitterade aktierna genom kvittning av fordran på del av köpeskillingen för aktierna i SIA Vadakstes mezi. Teckningskursen per A-aktie kommer uppgå till 1 100 SEK. Genom nyemissionen av aktier kommer Skogsfond Baltikums aktiekapital öka med 5 230,75 EUR. Utspädningen för de nuvarande aktieägarna i Skogsfond Baltikum till följd av emissionen kommer motsvara cirka 3,81 procent av antalet aktier och 0,9 procent av antalet röster och på en fullt utspädd basis (dvs. baserat på det totala antalet aktier och röster registrerade i Skogsfond Baltikum efter emissionen i anslutning till transaktionen).

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70 33 45 102                                                                               
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2022.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är investeringsfond som äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj cirka år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02