REGMAR

Kallelse till extra bolagsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december, klockan 13:00 i G&W Kapitalförvaltning AB:s lokaler på Kungsgatan 3 i Stockholm.

Anmälan

För att få delta i extra bolagsstämma måste aktieägaren dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 11 december 2020, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 11 december 2020. Anmälan kan ske skriftligen och skickas per post till Bolaget under adress:

Skogsfond Baltikum AB, c/o G&W Kapitalförvaltning AB, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm,

eller per e-post till: [email protected]

Behörighetshandlingar såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall insändas före extra bolagsstämman. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i extra bolagsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. val av ordförande vid stämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. godkännande av dagordning;

4. val av justeringsperson;

5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. fastställande av antalet styrelseledamöter;

7. fastställande av arvoden styrelseledamöter;

8. val av styrelse;

9. annat ärende, som ankommer på extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551);

10. Stämmans avslutande;

Till punkt 6: Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Till punkt 7: Till nyvalda styrelseledamöter föreslås utgå ett arvode om 20 000 kronor per person för perioden från extra bolagsstämma dec 2020 fram till nästkommande årsstämma juni 2021. Arvode till sittande ordföranden föreslås kvarstå på 70 000 kronor i linje med beslutet som togs vid årsstämman i juni 2020.

Till punkt 8: Till stämman föreslås omval av Daniel Palm och nyval av:

- Sture Karlsson, senior rådgivare/styrelseproffs, tidigare vd Mellanskog

- Christina Lindbäck, hållbarhetsrådgivare, tidigare hållbarhetschef NCC

- Daniel Magnusson, bankman, tidigare förvaltare Euroforest/Europeiska Skogsfonden

- Petter Tiger, grundare och vd Lantero, tidigare presschef SCA och styrelseledamot Copperstone Resources

- Peter Montgomery, grundare och vd Driftio, styrelseledamot och tidigare CFO Sonetel

- Anders Bennström, senior konsult 2Secure, tidigare beredskapsstrateg Fortifikationsverket

Daniel Palm föreslås kvarstå som ordförande. Carl Olén och Valerijs Ginko ska ges bättre förutsättningar att fokusera på sina mer operativa uppdrag inom koncernen och föreslås därför ej till omval som styrelseledamöter.

Information med anledning av coronaviruset

I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa är Bolagets målsättning att hålla en kort och effektiv årsstämma samt vidta åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Styrelsen har beslutat möjliggöra för aktieägarna att utöva sin rösträtt via poströstning, samt upplyser om möjligheten att utöva sin rösträtt via ombud finns. Mot bakgrund av risken för spridning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter om undvikande av sammankomster uppmanar därför Styrelsen att aktieägare i möjligaste mån nyttjar dessa möjligheter.

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman då förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste bara bolaget tillhanda senast den 11 december 2020 och ska skickas till den adress som anges under "Anmälan" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar via ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Övrigt: Formulär för förhandsröstning samt andra handlingar hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Stockholm
November 2020
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Palm, ordförande +46 768934 190
Carl Olén, vd & styrelseledamot +46 703345 102
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2020.

Om Skogsfond Baltikum AB (publ)

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond(AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerar. Skogsfond Baltikums aktie "SKOG A" är noterad på NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02