REGMAR

Ny extern värdering ger 19 procent högre värde per hektar

Skogsfond Baltikum har som tidigare år anlitat Norskog för årlig oberoende extern värdering av marktillgångarna.  Med anledning av den nya värderingen sätts värdet 2022-12-31 till 3 864 EUR per hektar, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående kvartal.

Skogsfond Baltikums markinnehav 2022-12-31 var 9 008 hektar med totalt cirka 824 000 kubikmeter stående skog. Jämfört med 2022-09-30 är detta en ökning av innehavet med 315 hektar (+4 procent) och cirka 38 000 kubikmeter (+5 procent).

I likhet med vad som kommunicerats tidigare så är marknaden för skog och mark i Baltikum på uppåtgående. Värdet av Skogsfond Baltikums markinnehav 2022-12-31 redovisas härmed till 34,8 MEUR motsvarande 3 864 EUR per hektar eller 42,3 EUR per kubikmeter. Jämfört med föregående kvartalsslut 2022-09-30 är detta en ökning med 627 EUR (+19 procent) per hektar eller 6,4 EUR per kubikmeter.

2023-02-24 planerar Skogsfond Baltikum offentliggöra Bokslutskommuniké 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070 3345 102                                                       
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2023 kl 17:35.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset är väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera en genomsnittlig avkastning om 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikums A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan juni 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02