REGMAR

Kommuniké från årsstämma 2024

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm fredagen den 14 juni 2024 och det beslutades att bifalla förslagen enligt kallelsen.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen även fortsatt ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Stämman omvalde ledamöterna Daniel Palm, Sture Karlsson, Petter Tiger, och Anders Bennström.

Stämman omvalde Sture Karlsson till ordförande.

Stämman omvalde revisor Baker Tilly Stint AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Mikael Nilsson.

Stämman beslutade att arvoden om 22 000 SEK per ledamot skall utgå till styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsår, förutom styrelsens ordförande där arvode om 100 000 SEK skall utgå, det vill säga samma som föregående år.

Stämman beslutade att ersättning till revisorer skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Det noterades att samtliga beslut på stämman var enhälliga.

Årsstämman hölls i Stockholm den 14 juni 2024.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, 070-3345 102                                                            
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2024 kl 11:58 CET.

Skogsfond Baltikum AB (publ) äger och förvaltar skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna varit väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att skapa genomsnittlig avkastning på 7 - 9 procent per år genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj senast år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden sedan 2019.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02