REGMAR

Kommuniké från årsstämma 2020

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ) har hållit årsstämma i Stockholm onsdagen den 17 juni 2020. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Stämman valde Daniel Palm till ny ordinarie ledamot och till styrelsens ordförande. Till omval som ordinarie ledamöter valdes Carl Olén, Fredrik Zetterström och Valerijs Ginko.

Stämman beslutade att välja auktoriserad revisor Mikael Nilsson, Baker Tilly Stint AB, som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter för kommande verksamhetsår förutom styrelsens ordförande där arvode om 70 000 kronor skall utgå. Beslutades att ersättning till revisorer skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission, förutsatt att emission i sådana fall sker i linje med bolagets investeringspolicy.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens aktiekapitalsgränser enligt förslaget i kallelsen. Denna ökning av minsta och högsta aktiekapitalgränser möjliggör att bolaget kan genomföra ytterligare nyemission.

Samtliga beslut fattades enhälligt i Stockholm den 17 juni 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Palm, ordförande, +46 76 89 34 190
Carl Olén, vd, +46 70 33 45 102
[email protected]

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond (AIF) med fokus på investeringar i skogstillgångar i Baltikum. Målsättningen är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie SKOG A är noterad på reglerad marknad NGM Nordic AIF Sweden.
www.skogsfondbaltikum.se


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02