REGMAR

Kallelse till Årsstämma i Skogsfond Baltikum AB (publ)

Aktieägarna i Skogsfond Baltikum AB (publ), org.nr. 559188-5735, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024, klockan 10:00 på Valhallavägen 124 i Stockholm.

Anmälan

För att få delta i årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 5 juni 2024 och göra anmälan till Bolaget senast klockan 12:00 den 7 juni 2024.

Anmälan ska ske skriftligen och skickas

- per e-post till: [email protected]

- eller per post till under adress Skogsfond Baltikum AB, c/o Redovisningscentrum RECUM AB, Valhallavägen 124 5 tr, 114 41 Stockholm

Behörighetshandlingar såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast två dagar efter avstämningsdagen 5 juni och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av justeringsperson;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Redogörelse av verkställande direktören;
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 8. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 11. Val av styrelse;
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;
 13. Stämmans avslutande

Till punkt 9: Styrelsen föreslås även fortsatt att bestå av totalt fyra (4) ledamöter. 

Till punkt 10: Till styrelseledamöterna föreslås utgå ett arvode om 22 000 kronor per ledamot, och till ordföranden 100 000 kronor, det vill säga samma som föregående verksamhetsår. Till revisor föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Till punkt 11: Till stämman föreslås omval av ledamöterna Sture Karlsson, Daniel Palm, Anders Bennström och Petter Tiger. Som styrelsens ordförande föreslås för omval Sture Karlsson.

Övrigt: Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt andra handlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida. Handlingar kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Stockholm
Maj 2024
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70334 5102
Sture Karlsson, ordförande +46 70211 3961
[email protected]
www.skogsfondbaltikum.se

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024.

Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogstillgångar i Baltikum där priset varit väsentligt lägre än i Sverige. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning till investerare genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Investeringshorisonten är åtta år och Bolaget riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare. Skogsfond Baltikum A-aktie är sedan juni 2019 upptagen för handel på reglerad marknad, NGM Nordic AIF Sweden.


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02