REGMAR

Halvårsrapport 2020

- NAV per A-aktie uppgick till 102,2 EUR motsvarande 1 070 SEK.
- Registrerat markinnehav; 5 300 hektar varav 4 600 hektar förvärvades under perioden.
- Värdet av stående skog uppgick till 7,9 MEUR och markvärdet till 5,7 MEUR.
- Värdeförändring skog uppgick till 1,5 MEUR.
- Resultat efter skatt uppgick till 1,2 MEUR
- Lån upptogs i bank om 3,3 MEUR .
- Nyemissioner tillförde cirka 4,5 MEUR före emissionskostnader.
- Kassan uppgick till 5,3 MEUR vid periodens slut.
- Efter periodens slut har 630 hektar i Lettland och 140 hektar i Litauen förvärvats.

För vd-ord, verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning, se fullständig Halvårsrapport 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 70334 51 02
[email protected]

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Lettland och Litauen där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie "SKOG A" är noterad på Nordic Growth Market.

www.skogsfondbaltikum.se


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02