REGMAR

Bokslutskommuniké 2021

ÖVERSIKT januari - december 2021

- Markinnehavet uppgick till 7 763 hektar (7 087)

- Uppskattad virkesvolym var 717 000 kubikmeter stående skog (646 000)

- Eget kapital per A-aktie, NAV, var 108,7 EUR (102,8) motsvarande 1 113 SEK (1 033)

- Bokfört värde för mark- och skogstillgångar var 22 024 TEUR (17 960)

- Värdeförändring skog under året var +1 835 TEUR (+1 469)

- Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 046 TEUR (923)

- Resultat hänförligt till A-aktierna uppgick till 926 TEUR (823)

- Resultat per A-aktie uppgick till 6,34 EUR (6,58)

- Nyemissioner tillförde under året 0 TEUR (4 498)

- Lån upptagna i bank 7 318 TEUR (4 277)

- Belåningsgraden var 31 % (24)

- Kassan uppgick till 1 600 TEUR (1 608)

(Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Viktiga händelser under 2021

- Ny extern AIF-förvaltare, AIFM Capital AB, anlitades från och med maj 2021.

- Skogsförvaltningen i Lettland regionindelades i samarbete med SUSAB och Foran Baltic.

- Röjning av 103 hektar ungskog genomfördes i Lettland.

- Förstudie initierades för Skogsfond Baltikum beskogningsprogram.

- Första banklånet upptogs i SEB Litauen och ytterligare banklån upptogs i SEB Lettland.

- 676 hektar skogsmark förvärvades.

- 5 500 kubikmeter avverkades till ett sammanlagt avverkningsnetto om 167 TEUR.

- Prospekt godkändes av FI och nyemission förbereddes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Genomförde nyemission, cirka 24 MSEK tillfördes före emissionskostnader.

- Fortsatta diskussioner med institutionella investerare.

- Förvärvsbeslut 209 hektar i Litauen.

- Två nya strategiska samarbeten avseende skogsförvärv i Lettland.

- Ökad politisk oro i delar av östra Europa.

Vd-ord

Under år 2021 har en viktig del av förbättringsarbetet bestått av att utveckla förvaltningen i syfte att kvalitetssäkra fortsatt expansion. Skogsfond Baltikum utsåg under året en ny och svensk AIF-förvaltare för förvaltningsbeslut, riskhantering och regelefterlevnad. Skogsförvaltningen har också professionaliserats genom ett inlett samarbete med SUSAB och Foran Baltic kring skogsförvaltningen i Lettland, som numera är tydligt regionindelad. Snart genomförs ännu mer röjningar, storskaliga beskogningar, mer gallringar och slutavverkningar samt uppdateringar av våra skogsbruksplaner. Allt för att öka tillväxten och maximera värdeutvecklingen. Det under året utvecklade samarbetet med AIFM Capital och våra nya samarbetspartners i Lettland innebär en stärkt position för långsiktig tillväxt och värdeskapande.

I höstas initierades ett planteringsprogram med analys av befintlig mark och försök att hitta finansieringsformer för plantering och beskogning av stora delar av våra idag obrukade marker. Målet är att i befintligt innehav öka virkesproduktionen och därmed koldioxidupptaget med 15 procent. Omvandling av ej produktiv mark till högproduktiv skogsmark kommer skapa både klimatnytta och aktieägarvärde.

Under året har 676 nya hektar förvärvats och markinnehavet om 7 763 hektar innehåller numera mer än 0,7 miljoner kubikmeter stående skog med mycket god tillväxtpotential. Under år 2021 har marknadsvärdet på skog i Baltikum ökat. Den genomsnittliga värderingen i balansräkningen för Skogsfond Baltikums skogstillgångar uppgick till 2 837 EUR per hektar den 31 december 2021, en ökning med mer än 10 procent jämfört med föregående år. Årets avverkningar på 5 500 kubikmeter motsvarar cirka en sjättedel av den årliga tillväxten. Därmed kan en väsentlig andel av den rapporterade värdeuppgången förklaras av att vi åtnjuter ökad nettovolym i våra skogar. Jag är stolt över innehavet och vår ökande produktionskapacitet av förnybar skogsråvara.

Aktuella prioriteringar för början av året är att förvärva noga utvald skog med nyss tillfört kapital, fortsätta att föra diskussioner med institutionella investerare och öka aktiviteten i skogsförvaltningen. Ser med tillförsikt fram emot att i den uppgraderade förvaltningsstrukturen öka tillväxten och värdeutvecklingen i våra innehav.

Carl Olén
Verkställande direktör

Bokslutskommuniké 2021 i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida:
https://www.skogsfondbaltikum.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:
Carl Olén, vd, +46 (0)70 3345 102
[email protected]

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022.

Om bolaget
Skogsfond Baltikum AB (publ) investerar i skogsfastigheter i Lettland och Litauen där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj. Placeringshorisonten är åtta år och bolagets aktie, SKOG A, är sedan juni 2019 noterad på NGM Nordic AIF Sweden.

www.skogsfondbaltikum.se


Om Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

Webbplats
www.skogsfondbaltikum.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Skogsfond Baltikum via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn SKOG-A ISIN-kod SE0012453686

IR-Kontakt

Carl Olén Verkställande direktör [email protected] +46-(0)70-334 51 02