REGMAR

RESQUNIT AB genomför en riktad nyemission om 3,75 MSEK till de institutionella investerarna DSD AS och MIF Marine Invest med teckningskurs om 4,50

Styrelsens i Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag den 23 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission om totalt 833 000 aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie. 700 000 aktier har tecknats av DSD AS ("DSD") och 133 000 aktier har tecknats av MIF Marine Invest Fund (tillsammans med DSD "Investerarna"). Totalt tillförs Bolaget cirka 3,75 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader genom nyemissionen.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och motsvarar en premie om cirka 13 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 20 januari 2023

Institutionella investerare

Båda Investerarna är renommerade institutionella investerare med långsiktiga mål att investera i företag som är engagerade i hållbara metoder som medför en positiv inverkan på miljön.

"Resqunits innovativa lösning för att bekämpa havsföroreningar fångade omedelbart vårt intresse, och vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal. Ända sedan DSD grundades 1855 har havs- och sjöfartsinvesteringar varit en del av vårt DNA.

Vår investeringsfilosofi är att vi investerar i bolag med tillväxtpotential som arbetar för mer hållbara lösningar. Med denna investering i Resqunit investerar vi i en framåtblickande och effektiv teknik som hjälper till att bevara havets ekosystem och säkerställer att havet förblir en viktig och hållbar resurs även för kommande generationer", säger Siv F. Christensen, Chief Financial Officer på DSD.

VD för Resqunit AB, Helge Trettø Olsen säger:

"Vi är stolta över att genomföra denna utökning av ägarkretsen med ett så väl erkänt investeringsbolag som DSD och det betyder mycket för oss att de inser vår potential. Behovet av hållbara innovationer inom fisket är mycket stort."

MIF Marine Invest Fund, som redan är en betydande och långsiktig delägare i Resqunit, har den senaste tiden visat intresse för att öka sitt innehav.

"För oss är detta ett tydligt tecken på förtroende för vårt uppdrag, vårt team och våra långsiktiga mål", fortsätter Resqunits VD.

" Vi är definitivt en bra match och delar samma mål med vårt fokus på innovation och miljöansvar. Att ha DSD och MIF Marine Invest Fund ombord stärker oss på så många sätt, bland annat stärks Bolagets produktions- och försäljningskapacitet. "

Om DSD

DSD är ett norskt och Stavanger-baserat investeringsbolag som ägs av familjen Hermansen som investerar inom fyra sektorer: Hav, mobilitet, turism och hälsa. DSD investerar i människor och arbetar med företag som utforskar och utvecklar lösningar för framtiden. Centralt i bolagets investeringsstrategi är hållbarhet, regional utveckling och aktivt ägande.

Om MIF Marine Invest Fund

MIF Marine Invest Fund är helt dedikerad till att investera i sjöfarts- och offshoreindustrin. MIF Marine Invest Fund syftar till att investera i vattenbruk, skaldjur, sjöfart och offshore-energi i sin kärna. De investerade i Resqunit inför börsintroduktionen och har därefter ökat sitt innehav.

Om Nyemissionen

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Resqunit ökar med 833 000 aktier, från 11 155 295 aktier till 11 988 295 aktier och att aktiekapitalet ökar med 41 650,00 SEK från 557 764,75 SEK till 599 414,75 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för Resqunits befintliga aktieägare om cirka 7 procent.  Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra emissionen med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och efter noggrant övervägande kommit fram till att en sådan process skulle vara allt för kostsam och tidskrävande med tanke på emissionens storlek. Styrelsen bedömer även att den teckningskurs som aktierna tecknas för, med hänsyn till rådande marknadsläge, hade behövt vara betydligt lägre och ske till en rabatt mot nuvarande aktiekurs om emissionen skulle ha genomförts med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Dessutom ser styrelsen stora fördelar för Bolaget med att inkludera ytterligare en institutionell investerare i ägarbasen genom DSD.

Bifogat foto: Siv Christensen (CFO för DSD) till vänster och Helge Trettø Olsen (VD för Resqunit)

DISCLOSURE REGULATION

Denna information är sådan som Resqunit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23.01 2023 kl. 08:30 CET.

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB

För mer information, vänligen kontakta:

Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: [email protected]
Telefon: +47 901 68 908

Resqunit är ett havsteknikföretag som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar företaget på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs, inklusive 25 miljoner fiskefällor. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderholdingbolag (listco) som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, grundat 2017.


Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB