REGMAR

Resqunit AB beslutar om en riktad nyemission om cirka 2,7 MSEK och upptar lån om totalt 7,5 MNOK

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: Styrelsen för Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 545 018 aktier till en grupp om fem nya och befintliga investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 5,00 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 2,73 MSEK före emissionskostnader. Motivet med nyemissionen är att Bolaget ska kunna fullgöra villkoren i de låneavtal Bolaget ingått med Innovasjon Norge och DNB avseende lån uppgående till sammanlagt 7,50 MNOK.

Styrelsen i Resqunit har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2022, beslutat att genomföra Nyemissionen om 545 018 aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK, vilket innebär att Bolagets tillförs cirka 2,73 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen har tecknats av fem nya och befintliga internationella investerare. 

Nyemissionen genomförs i syfte att på ett snabbt och effektivt sätt fullgöra de villkor som krävs för att Bolaget ska kunna uppta lån om totalt 7,50 MNOK från Innovasjon Norge och DNB. Lånet från Innovasjon Norge uppgår till 3,5 MNOK med en löptid om sju år och en effektiv ränta om 3,60 procent årligen. Lånet från DNB uppgår till 4 MNOK med en löptid om tre år och till en ränta om 4,95 procent årligen. 

"Denna kombination av en emission och lån säkerställer att Bolaget tillförs nödvändigt kapital för investeringar som måste göras i samband med förberedelserna för massproduktion samt för att finansiera produktionskostnader som krävs för att generera produktleveranser och intäkter för Bolaget." säger Bolagets VD, Helge Trettø Olsen 

Bolaget har övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och efter noggrant övervägande kommit fram till att en sådan process skulle vara allt för kostsam och tidskrävande med hänsyn till storleken på emissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armslängds avstånd med investerarna och medför en premie med cirka 8,70 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 9 september 2022. Styrelsen bedömning är att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig. 

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Resqunit ökar med 545 018 aktier, från 10 610 277 aktier till 11 155 295 aktier och att aktiekapitalet ökar med 27 250,90 SEK från 530 513,85 SEK till 557 764,75 SEK, Nyemissionen innebär en utspädning för Resqunits befintliga aktieägare om cirka 4,89 procent.

För mer information, kontakta: 

Helge Trettø Olsen, VD, Resqunit AB | Email: [email protected] | Telefon: +47 901 68908  

Denna information är sådan som Resqunit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2022 kl. 14:30 CEST. 

Certified Advisor 

Mangold Fondkommission AB | 08-503 015 61 | [email protected] 

Om Resqunit 

Resqunit är ett havsteknologiföretag som utvecklar innovativ utrustning för att desarmera och återfinna förlorade fiskeredskap. Genom datainsamling med hjälp av sensorer och mjukvara vill företaget öka kunskapen om haven och öka förutsägbarheten när det gäller fångst. Varje år förloras mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp till mikroplastpartiklar och hamnar i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett holdingbolag som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, som grundades 2017.


Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB