REG

Kommuniké från årsstämman 2024 i Resqunit AB

Årsstämma i Resqunit AB (publ) ("Bolaget"): Idag, den 28 juni 2024, hölls årsstämma i Resqunit AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Amanda Dyberg från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarens (Helge Trettø Olsen) förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med 50 000 norska kronor till styrelsens ordförande och med 30 000 norska kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolagets koncern. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Helge Trettø Olsen, Alf Reime och Thomas Norheim som ordinarie styrelseledamöter samt välja in Richard Wall och Jesper Carlsöö som ordinarie styrelseledamöter. Richard Wall valdes till ny styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja RSM Stockholm AB (RSM), som meddelat att Johnny Svenander fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor av RSM.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.resqunit.com.

För ytterligare information kontakta:
Helge Trettø Olsen, VD
Tel: + +4790168908
E-mail: [email protected]

Certified Advisor 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)
 

For more information, please contact: 

Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB 
Email: [email protected] 
Telefon: +47 901 68 908 

About Resqunit AB 

Resqunit is an ocean technology company that develops innovative equipment to disarm and retrieve lost fishing gear. Through the collection of sensor data and software, the company wants to increase knowledge about the ocean and increase catch predictability. Every year, between 500 000 and 1 000 000 tons of fishing gear disappear at sea, including 25 million fishing pots. A significant part of this consists of plastic, which over time dissolves in microplastic particles and enters the food chain. Lost gear harms fisheries, animal populations and the environment. Resqunit AB (publ) was founded in 2021 as a parent company (listco) with 100% of the shares in the Norwegian subsidiary Resqunit AS, founded in 2017. 


Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB