REG

Kommuniké från årsstämma i Resqunit AB (publ) den 9 juni 2022

Årsstämma i Resqunit AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2022 kl 15.00 i 
Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Samtliga 
beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare 
offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition
Stämman beslutade om att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och 
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Stämmande beslutade att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå och att årets 
resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämmande beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2021.

Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 30 000 norska kronor till envar av de ordinarie 
styrelseledamöterna, som inte är anställda i Bolaget, samt ett arvode om 50 000 norska kronor till 
styrelsens ordförande.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) 
ledamöter.

Det beslutades om omval av Helge Trettø Olsen, Alf Reime, Morten Bjotveit Tidemann, Hege Forus 
och Mark Inman till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Thomas Norheim. Vidare valdes Alf 
Reime till styrelsens ordförande i enlighet med förslaget i kallelsen.
RSM Stockholm AB omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt förslaget i kallelsen. Syftet med ändringen är 
att Bolaget i framtiden endast ska kunna annonsera om att kallelse skett i Svenska Dagbladet.

Emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om 
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant 
betalning och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen 
äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i 
Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

Bemyndigandet är begränsat såtillvida att det inte får medföra en ökning av aktiekapitalet med 
mer än 250 000 kronor från tidpunkten för årsstämman 2022. 

Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB  I  08-503 015 61  I  [email protected]

For additional information, please contact:
Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: [email protected]
Phone: +47 901 68 908

Resqunit is an ocean tech company developing innovative equipment to disarm and retrieve lost fishing gear. Through sensor data collection and software, the company aims to increase knowledge about the oceans and increase catch predictability. Every year between 500 000 and 1 000 000 metric tons of fishing gear is lost at sea. A significant amount of this consists of plastic, which over time dissolves into microplastic particles and enters the food chain. Lost gear harms both the fishing, animal stocks and the environment. Resqunit AB (publ) was founded in 2021 as a parent holding company (listco) holding 100% of the shares in the Norwegian subsidiary Resqunit AS, founded in 2017.


Om RESQUNIT

Resqunit är ett företag som jobbar för att minska den globala påverkan av förlorad fiskeutrustning.

Exempelvis lösningar som deras reservboj som är monterad på hummerfällor. Om en fälla är i vattnet under en längre tid släpper enheten reservbojen. Bojen flyter upp till ytan och fällan kan plockas upp. Fiskarna sparar pengar och en miljöfara tas bort från havet.

Webbplats
www.resqunit.com

Prenumerera

Få löpande information från RESQUNIT via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn RESQ ISIN-kod SE0017131220 Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB