Kommuniké från extra bolagsstämma den 8 december 2021 i Preservium Property AB

Vid extra bolagsstämma den 8 december 2021 i Preservium Property AB fattades följande beslut:

  • Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
  • Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra.
  • Det beslutades att entlediga styrelseledamöterna Oskar Wigsén, John Malmström och Johan Åskogh samt att välja Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Den nyvalda styrelsen i Preservium Property AB har vid ett konstituerande styrelsesammanträde beslutat att inom sig utse Lennart Schuss till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Preservium Property AB
+46 8 402 51 05
[email protected]

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
[email protected] 

Preservium Property AB i korthet

Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.


Om Preservium Property

Webbplats
www.preserviumproperty.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn PRESRV ISIN-kod SE0016829790

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]