REG

Kommuniké från årsstämma den 11 april 2024 i Preservium Property AB

Vid årsstämma den 11 april 2024 i Preservium Property AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag och balanseras för ny räkning.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.
  • Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 14 999 kr per månad för tiden intill nästa årsstämma, varav 5 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 3 333 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Lennart Schuss som styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
[email protected]

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323-9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021


Om Preservium Property

Webbplats
www.preserviumproperty.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn PRESRV ISIN-kod SE0016829790

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]