Rättelse: Kallelse till extra bolagsstämma

Rättelse: Avstämningsdatumet är rättat, från tidigare 24 april till det rätta datumet den 23e april. Kallelsen i övrigt identiska med utskicket fredagen den 29 mars kl.

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 april 2019 kl. 10:00 på adressen KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 23 april 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 25 april 2019.

Anmälan sker per mail till David Madeling på [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 23 april 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 23 april 2019.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Bolagsordning
7. Kvittningsemission
8. Stämmans avslutande

Punkt 6
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning innebärande följande.

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:

§4

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 och högst
2 000 000 kronor.

§4

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 och
högst 4 000 000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och
högst 20 000 000.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och
högst 40 000 000.

§6 första stycket

Aktier av två slag får ges ut, stamaktier och
preferensaktier. Varje stamaktie skall ha ett
röstvärde om en (1) röst och varje
preferensaktie skall ha ett röstvärde
om en tiondels (1/10) röst.
Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal
motsvarande hela aktiekapitalet.

§6 första stycket

Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier,
stamaktier serie B och preferensaktier.
Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst,
varje stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om
en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie
skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst.
Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal
motsvarande hela aktiekapitalet.

§7 första stycket

Preferensaktie skall äga företräde framför
stamaktie till bolagets utdelningsbara medel
respektive tillgångar. Vid utdelning skall
fördelning ske i nedan angiven ordning.

§7 första stycket

Preferensaktie skall äga företräde framför
stamaktie och stamaktie serie B till bolagets
utdelningsbara medel respektive tillgångar.
Vid utdelning skall fördelning ske i nedan angiven ordning.

§8 (iii)

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet)
skall utbetalas på varje stamaktie.

§8(iii)

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall
utbetalas på varje stamaktie och stamaktie serie B.

§8 (iv)

Återstående tillgångar skall därefter
utskiftas till stamaktier.

§8 (iv)

Återstående tillgångar skall därefter utskiftas
till stamaktier och stamaktier serie B.

 

Efter bolagsordningsändringen kommer bolaget alltjämt ha 447 118 preferensaktier och 5 000 000 stamaktier.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 15 084 587 stamaktier serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 508 458,70 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma innehavare av bolagets obligationer ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088, "Obligationsinnehavarna", som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av obligationerna den 25 januari 2019.

2. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av en lägre skuldbörda.

3. Vid full anslutning i emissionen ska totalt 75 422 935 kronor erläggas genom kvittning av fordran. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 aktier, varav 447 118 preferensaktier (motsvarande 44 711,80 röster) och 5 000 000 stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm, april 2019

Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66