Offentliggörande av utfall av nyemission av stamaktier serie B i Preservia Hyresfastigheter AB

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) offentliggjorde den 19 juli 2019, ett av Finansinspektionen godkänt och registrerat prospekt. Prospektet hade upprättats med anledning av det mandat som bolaget erhöll den 28 juni 2018 från obligationsinnehavarna avseende ett antal villkorsförändringar rörande Preservia Hyresfastighters obligationslån med ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088. Villkorsförändringarna innebar bland annat att cirka 30 procent av det ursprungliga nominella obligationslånet ska konverteras till stamaktier serie B i Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Konverteringen sker genom en kvittningsemission och obligationsinnehavarna kommer efter genomförd kvittningsemission äga ca 75 procent av aktierna och inneha ca 23 procent av rösterna.

Bolaget kan nu meddela att kvittningsemissionen är fulltecknad samt registrerad hos Bolagsverket. I enlighet med prospektet emitterar bolaget 14 683 141 stamaktier av serie B till kursen 5 kronor per styck, vilket medför att 73 415 705 kronor konverteras från bolagets långfristiga skulder till eget kapital. Emissionslikvid kommer inte att tillföras bolaget.

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 17.30 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66