Kallelse till skriftligt förfarande för obligationer utgivna av Preservia Hyresfastigheter AB (publ) och Preservia AB (publ)

Till Fordringshavarna i Preservia Hyresfastigheter ABs (publ), obligationslån om upp till 150 000 000 SEK daterat den 15 april 2015, med löptid 2015/2021 och ISIN: SE0006887782, samt obligationslån om upp till 100 000 000 SEK daterat den 3 mars 2016, med löptid 2016/2022 och ISIN: SE0008014088, ursprungligen upptaget av Preservia AB (publ), org.nr 559038-6107.

Obligationslånen med ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088 föreslås huvudsakligen ändras enligt följande:
- Fordringshavarna accepterar att Bolaget överlåter samtliga skyldigheter under Villkoren till Preservia Holding AB (publ), som blir ny gäldenär.
- Preservia Holding AB kommer därefter att föreslå en kvittning av Fordringshavarnas obligationsfordran till Serie B-preferensaktier i Preservia Holding AB. Dessa aktier har preferens till den vinst som uppstår i Bålstaprojektet och andra projekt som Koncernen kan komma att bedriva, upp till ett sammanlagt belopp om 157 055 215 SEK, varav Fordringshavare i Obligation med ISIN: SE0006887782 tillgodogörs ett belopp om sammanlagt 101 760 688 SEK och Fordringshavare i Obligation med ISIN: SE0008014088 tillgodogörs ett belopp om sammanlagt 55 294 527 SEK.
- I syfte att säkerställa utdelningen av vinsten i Bålstaprojektet kommer aktieägarna i Preservia Holding AB till godo kommer Preservia Holding AB att erhålla en aktie med preferens till framtida vinster i Bålstaprojektet och andra projekt som Koncernen kan komma att bedriva upp till 157 055 215 SEK.

Genomförs ovan villkorsändring kommer det ha följande positiva effekter:
Preservia Hyresfastigheter AB får ett tillskott av eget kapital motsvarande kvittningsbeloppet, vilket säkerställer bolagets fortsatta drift och långsiktiga överlevnad. Bolaget ges möjlighet att färdigställa Bålsta-projektet och realisera vinsten motsvarande preferensen upp till 157 055 215 SEK. Bolaget ges möjlighet att exekvera strategin framöver som framför allt kommer fokusera på samarbeten med vinstdelningsmodeller där Preservia driver och utvecklar projekten åt medinvesterarna. Preservia har i skrivande stund en kassa om ca 20 MSEK som ger bolaget möjlighet att säkerställa attraktiva projekt i samarbete med aktörer som ofta är slutlig köpare av den färdiga produkten. Det är en etablerad projektmodell som populärt refereras till som forward funding. De kommande åren kommer att erbjuda intressanta möjligheter att förvärva projekt där befintliga projektägare inte har möjlighet att driva projekten vidare. Efter ovan genomförda åtgärder kommer Preservia har goda utsikter att utveckla bolaget vidare. Detta kommer skapa värde till stamaktieägarna, där Fordringshavarna äger ca 75 procent av bolaget.

Genomförs inte ovan villkorsändring kommer det ha följande negativa effekter:
Det är Bolagets uppfattning att konsekvensen av att inte kunna genomföra Förslaget är att Bolagets egna kapital, per den 6 oktober 2019, inte kommer kunna vara återställt på en sådan nivå att Kontrollbalansräkning 2 kommer att utvisa att Bolaget kommer kunna drivas vidare. Kontrollbalansräkningsstämma 2 kommer därför med största sannolikhet att rösta mot en fortsatt drift av Bolaget, eftersom detta skulle komma att ske under personligt ansvar för styrelsen. Det är Bolagets bedömning att stämman kommer rösta för en likvidation av Bolaget, om inte Förslaget accepteras.

Obligationsinnehavarna kommer att kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) AB:s, försorg och tillsändas all nödvändig information. När röstningsförfarandet har avslutats, vilket beräknas ske den 26 juni 2018, kommer Preservia Hyresfastigheter AB återkomma med information om resultatet av röstningarna.

Fullständig kallelse samt beslutsunderlag bifogas samt publiceras på bolagets hemsida www.preservia.se 

För vidare information, vänligen kontakta: 

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 14.45 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66