REGMAR

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma
Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org. nr 559001-3875, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 24 juni 2024 kl. 11:15 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 13 juni 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 19 juni 2024.

Anmälan bör ske per mejl till David Madeling på [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 17 juni 2024 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 juni 2024.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Förslag till dagordning 

 1. Val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om följande:
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkninge 
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om bemyndigande
 11. Stämmans avslutande

 
Förslag till beslut - Punkt 9
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa ordinarie bolagsstämma omvälja styrelsen bestående av de ordinarie styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling.

Styrelsen föreslår vidare att för perioden fram till nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som revisor med Niklas Östlund som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut - Punkt 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner av aktier, styckvis återförvärv av bolagets emitterade preferensaktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Övrigt
Aktieägare representerande 75 procent av rösterna i bolaget vid utfärdandet av denna kallelse föreslår att bolagsstämman ger i uppdrag åt styrelsen att kartlägga och undersöka förutsättningarna för att skapa en ägarstruktur med färre aktieslag och tydligare långsiktiga incitament för värdeskapande i koncernen. För att åstadkomma en sådan ägarstruktur kan en eller flera olika åtgärder komma att bli nödvändiga, såsom exempelvis avnotering, frivillig inlösen, konvertering av preferensaktier till stamaktier och/eller utbyteserbjudande där nuvarande aktieägare byter ut Preservia-aktier mot aktier i ett annat aktiebolag.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 143 090 aktier, varav 447 118 preferensaktier serie A (motsvarande 44 711,80 röster), 12 831 preferensaktier serie B (motsvarande 1283,1 röster) 5 000 000 stamaktier serie A (motsvarande 5 000 000 röster) och 14 683 141 stamaktier serie B (motsvarande 1 468 314,10 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

______________________

 

Stockholm i maj 2024

Styrelsen i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)


För vidare information, vänligen kontakta:

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) David Madeling, vVD, Tel: +46 (0) 736 15 60 65
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2024 kl. 12.30 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66