Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 mars 2018 klockan 10.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5, Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 februari 2018.

Aktieägare som vill närvara ombeds anmäla sig till David Madeling på [email protected] senast den 1 mars 2018.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan samt bilagt till kallelsen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 februari 2018.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av beslutsförslag samt övriga upplysningshandlingar enligt 13 kap 6 - 8 §§ aktiebolagslagen

7. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier

8. Övriga frågor

9. Stämmans avslutande

___________

Beslutsförslag

Punkt 7

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att emittera högst 148 311 preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 831,1 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya preferensaktierna tecknas av Preservia Fastigheter AB org.nr. 559038-5323.

2. För att kunna stabilisera bolaget balansräkning har styrelsen diskuterat med aktietecknaren om möjligheten att kvitta fordran mot aktier. Det har bedömts vara nödvändigt att genomföra en riktad emission för att av tids- och kostnadsskäl kunna stabilisera bolagets balansräkning och för att kunna uppnå denna åtgärd har det vid samtal med huvudägarna bedömts vara mer fördelaktigt att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. Teckning sker omedelbart i samband med beslutet genom kvittning av fordran, genom att separat teckningshandling undertecknas av tecknaren.

4. För varje tecknad aktie ska erläggas 100 kronor i samband med teckning.

5. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning för de nyemitterade aktierna kommer ske genom kvittning av fordran.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nyemitterade aktierna registrerats hos Bolagsverket.

7. Aktierna omfattas av inlösenförbehåll i bolagsordningen.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.

Det informeras särskilt om att särskilda majoritetsregler gäller för att beslutet enligt punkt 7. För att beslutet ska anses godkänt av stämman krävs 9/10 i majoritet hänförligt till avgivna röster samt närvarande aktier på stämman.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag enligt ovan samt erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängligt hos Bolaget och tillhandahålls till aktieägare på förfrågan.

Antalet utestående Aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 298 807 st varav 5 000 000 st är stamaktier och 298 807 st är preferensaktier.

Stockholm februari, 2018

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 10.15 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66