Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 december 2018 klockan 15.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 december 2018.

Aktieägare som vill närvara ombeds anmäla sig till David Madeling på [email protected] senast den 14 december 2018.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan www.preservia.se 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 december 2018.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Ändring av bolagsordning: ändring av räkenskapsår

7. Styrelsens arvode

8. Val av revisor

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 6

Bolagsordningen ändras på så vis att Bolagets räkenskapsår ändras från kalenderår till brutet räkenskapsår (1 juli - 30 juni).

Punkt 7

Styrelsen föreslår att arvodet för styrelseordförande ska uppgå till 200 000 kronor per år och att beloppet ska utbetalas som lön.

Punkt 8

Grant Thornton Sweden AB väljs som revisionsbolag med Elizabeth Falk som huvudansvarig revisor.

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 st. aktier varav 5 000 000 st. är stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster) och 447 118 st. är preferensaktier (motsvarande 44 711,8 röster).

Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Arbetet avseende verkställandet av de obligationsvillkorsändringar, som godkändes den 28 juni 2018, fortgår. Gäldenärsbytet är genomfört och kvittningsemissionen kommer att genomföras inom en snar framtid. Marknaden kommer informeras löpande. Styrelsens bedömning är att samtliga åtgärder kommer vara verkställda innan första halvåret 2019 är till ända.

Stockholm november, 2018

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Styrelsen


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66