Delårsrapport Januari - Juni 2018 Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018
JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JANUARI - JUNI 2018  

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (0,0) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,8 (-2,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,2 (-9,1) MSEK
 • Kassaflöde -4,0 (4,4) MSEK
 • Resultat per aktie -2,44 (-1,81) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI 2018  

 • Den 2 februari 2018 såldes dotterbolaget Preservia Gävlehov AB till Trenum AB, ett samägt bolag mellan Balder och Tredje AP-fonden, för 216,2 MSEK. Preservia Gävlehov AB äger en hyresrättsfastighet bestående av 180st lägenheter. I samband med avyttringen av Preservia Gävlehov AB, amorterades det i koncernen totalt ca 157 MSEK av projektrelaterade lån till kreditinstitut och investerare.
 • Den 16 februari 2018 kallades aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter till extra bolagsstämma den 2 mars. Vid bolagsstämman togs det beslut om en riktad nyemission av 148 311 preferensaktier till Preservia Fastigheter AB, motsvarande ca 14,8 MSEK i nominellt värde.
 • Den 26 februari 2018 antogs detaljplanen för dotterbolaget Preservia Pendlingen AB:s projekt i Bålsta. Projektet genomförs i samarbete med Scandinavian Property Group och omfattar ca 300 bostadsrättslägenheter.
 • Den 14 mars 2018 beslöt Kommunstyrelsen i Huddinge kommun att inte godkänna en förlängning av ramavtalet mellan Concent Holding och Huddinge kommun avseende del av fastigheten Grantorp 5:3.Den tidigare planen för Preservia och Concent att samarbeta kring Huddinge-projektet blir därmed inte av. Preservia drabbas av beslutet genom att den handpenning som Preservia erlagt till Concent för projektet, samt framtida avkastning från projektet, går förlorade. Preservia kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att minimera den eventuella ekonomiska skadan. Preservia Hyresfastigheter har valt att skriva ner aktierna i Preservia Hälsovägen AB (Huddinge-projektbolaget) till 1 kr, vilket har en negativ effekt om 11,6 MSEK på koncernnivå. Förlusten av Huddinge-projektet medför en minskning av bolagets slutbetalningar till Concent avseende tidigare förvärvade projekt i Gävle och Bålsta. Denna slutbetalning minskar från 24 MSEK till 8,5 MSEK.
 • Den 27 april 2018 tecknades avtal om försäljning av ett hyresrättsprojekt om 156 lägenheter i Gävle till ett värde om 220 MSEK. Köparen är Trenum AB, ett samägt bolag mellan Balder och Tredje AP-fonden. Projektet är under utveckling och färdigställs under 2019.
 • Vid årsstämman den 23 maj beslutades att inte lämna någon utdelning på preferensaktien, bolagets finansiella ställning och likviditetsbehov i verksamheten. Utdelningen ackumuleras och ett nytt beslut om utdelning tas vid nästa årsstämma.
 • Under juni månad genomförde bolaget ett fordringshavarmöte för innehavare av bolagets företagsobligation i syfte att ändra obligationsvillkoren. Följande villkorsändringar som föreslogs av bolaget godkändes av fordringsägarna den 28 juni 2018:

- Ett obligationslån om ca. 81mSEK överlåts till Preservia Hyresfastigheter AB från systerbolaget Preservia AB.
- Cirka 30 procent av obligationslånen  konverteras till stamaktier Serie B i Preservia Hyresfastigheter AB. Resterande del av lånet ges bättre säkerhet i form av aktiepant i Bålsta-projektet.
- Lånet förlängs med 2+2 år.
- Ingen ränta utgår
- Liknande förfarande föreslås till obligationsinnehavarna i Preservia ABs (publ) obligationslån. De konverterade lånen ger obligationsinnehavarna ett sammanlagt ägande om ca 75 procent av bolaget Preservia Hyresfastigheter AB.

Godkända villkorsändring medför följande positiva effekter:

Investerarna får säkerheter motsvarande 70 procent av de tidigare icke-säkerställda obligationslånen, samt ca 30 procent av de tidigare obligationslånen konverteras till aktier i Preservia Hyresfastigheter AB motsvarande ca 75 procent av bolaget och ca 23 procent av rösterna. Preservia Fastigheter AB kommer därmed fortsätta ha röstmajoritet i Preservia Hyresfastigheter AB. Preservia Hyresfastigheter AB kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och realisera framtida projektvärden, samt investera i och genomföra nya projekt och på så vis arbeta värdeskapande för investerarna även efter att obligationerna återbetalats.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODENS UTGÅNG

 • Den 16 juli tillträdde Trenum AB projektbolaget med hyresrättsprojektet om 156 bostäder i Gävle. Tillträdet skedde enligt avtalet som tecknades den 27 april. Preservia Hyresfastigheter AB kommer fortsätta ansvara för utvecklingen av projektet fram tills färdigställande.
 • Bolaget har vid extra bolagsstämma den 17 augusti 2018 valt David Dahlgren till ny styrelseordförande. Samtidigt avgår Peder Raneke som styrelseordförande.

VD KOMMENTAR                                                                              

Det första halvåret 2018 innehöll både positiva och negativa nyheter för Preservia Hyresfastigheter. Vi har skapat en god relation med Trenum AB som har förvärvat båda våra projekt i Gävle, där den andra etappen är under uppförande. Det avbrutna projektet i Huddinge medförde dessvärre att bolaget behövde genomföra stora förändringar i sin finansiella struktur. Efter rapportperiodens slut har David Dahlgren valts till ny ordförande för bolaget och vi arbetar nu med en förnyad strategi och förberedelser för att kunna notera stamaktien.

Våra hyresrätter i etapp två i Gävle såldes under våren till Trenum AB och är nu under uppförande. Trenum ägs gemensamt av Balder och Tredje AP-fonden och i Gävle har vi ett löpande samarbete där Trenum ansvarar för finansiering och Preservia ansvarar för utveckling och genomförande.
Vår pågående detaljplan i Bålsta godkändes den 26e februari av kommunfullmäktige i Håbo kommun. Vi räknar med ett besked från slutliga instanser under hösten för att därefter kunna gå vidare i projektet till försäljning och byggnation.

Efter att Huddinge kommun under våren meddelat att man inte ville fullfölja sitt samarbete med Concent, blev det uppenbart att Preservia behövde genomföra stora förändringar i sin finansiella struktur, då Preservias erlagda handpenning för projektet gick förlorad. Det beslutades därför vid årsstämman att preferensaktieutdelningen skulle ställas in fram till nästa årsstämma. Under juni genomfördes vidare ett fordringshavarmöte där ett flertal villkorsändringar godkändes av våra obligationsinnehavare. Bland annat kommer delar av obligationen att kvittas mot nyemitterade stamaktier i bolaget. En omfattande beskrivning av bakgrunden samt förslaget till ändringar finns att ladda ner på vår hemsida: investor.preservia.se/preservia-hyresfastigheter/erbjudandehandlingar/
Vi är mycket tacksamma för förtroendet som våra obligationsinnehavare har visat oss och för tålamodet hos våra preferensaktieägare. Vi känner oss trygga i att de genomförda åtgärderna är den bästa vägen framåt, som möjliggör en positiv framtid för bolaget.

Under andra halvåret 2018 avser vi verkställa villkorsändringen som röstades igenom i juni, vilket omfattar upprättande av prospekt till Finansinspektionen samt att hålla en extra bolagsstämma där beslutet om kvittningsemission formellt fattas. Slutligen kommer vi att genomföra en noteringsprocess på lämplig marknadsplats för att möjliggöra handel i stamaktierna. Vår bedömning och förhoppning är att detta genomförs under första halvan av 2019. Som del i noteringsförberedelserna arbetar vi nu fram en uppdaterad strategi för bolaget som kommer att presenteras senare i höst. Samtliga åtgärder syftar till att förstärka balansräkningen och bolagets ekonomi.

I augusti valdes David Dahlgren till ny styrelseordförande, som med sin gedigna erfarenhet kan hjälpa oss att genomföra dessa åtgärder och skapa en långsiktigt hållbar och framgångsrik strategi. Utöver det näraliggande arbetet med kvittningsemissionen och noteringsprocessen är vårt fokus framgent att hitta nya projekt och investeringsmöjligheter i takt med att befintliga projekt färdigställs.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018: 28 februari 2019
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018: 30 april 2019
Delårsrapport för januari - juni 2019: 30 augusti 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 31 augusti 2018

Styrelsen

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD
Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]  

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

OM PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (publ)

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) är ett dotterbolag till Preservia Fastigheter AB (publ), (559038-5323). Bolaget har tre dotterbolag: Preservia Projekt Gävle AB (559022-7012), Preservia Pendlingen AB (org.nr 556833-9203), Preservia Hälsovägen AB (556999-9500).

Mer information om Preservia Hyresfastigheter finns på www.preservia.se.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66