Delårsrapport Juli - December 2018

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD 2017

JULI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,3 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -36,4 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 33,4 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -7,29 (-4,7) SEK

JANUARI - DECEMBER 2018

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,0 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -48,7 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 29,4 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -9,73 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI - DECEMBER 2018

 • Den 16 juli tillträdde köparen, Trenum AB, projektbolaget Gävlehov Etapp 2 med ett hyresrättsprojekt om 156 bostäder i Gävle. Tillträdet skedde enligt avtalet som tecknades den 27 april 2018. Preservia Hyresfastigheter AB kommer fortsätta ansvara för utvecklingen av projektet fram till färdigställande.
 • Bolaget har vid extra bolagsstämma den 17 augusti 2018 valt David Dahlgren till ny styrelseordförande. Samtidigt avgår Peder Raneke som styrelseordförande.
 • Den 21 september 2018 verkställdes gäldenärsbyte rörande systerbolaget Preservia AB's företagsobligation med ISIN SE0008014088, uppgående till nominellt belopp om 81 MSEK. Sedan 24 september 2018 är obligationen noterad med Preservia Hyresfastigheter AB som emittent.
 • Vid extra bolagsstämma den 18 december 2018 beslutades det att förlänga koncernens räkenskapsår; 2018-01-01 - 2019-04-30 och bolaget släpper därför denna extra delårsrapport.

VD KOMMENTAR

Det andra halvåret 2018 har präglats av arbeten med åtgärdsplanen som godkändes vid fordringshavarmötet under Q2 2018. David Dahlgren har valts in som ny styrelseordförande. Ett nedskrivningsbehov har identifierats vilket medförde att bolaget upprättade en kontrollbalansräkning och kallade till KBR1-stämma. Bolagsstämman beslutade att driva verksamheten vidare. Styrelsen ser framöver goda möjligheter till att skapa en stabil grund för bolagets överlevnad och framtida drift.

Verkställandet av åtgärderna efter fordringshavarmötet fortsätter, men har visat sig vara mer komplext och tidskrävande än vi initialt hade hoppats på. Ett nedskrivningsbehov uppstod efter försäljningen av etapp 2 -projektet i Gävle, vilket ledde till att bolagets aktiekapital var förbrukat. Detta tas i beaktande i det pågående åtgärdsarbetet, och vi är fortsatt hoppfulla för att kunna lösa situationen och uppnå en stabil grund som ger förutsättningar för framtida verksamhet och långsiktigt värdeskapande.

På projektfronten fortlöper Gävle Etapp 2 -projektet enligt plan med planerad inflyttning till sommaren. Dessutom vann detaljplanen i Bålsta laga kraft i mars. I Bålsta har vi sedan tidigare ett samarbete med Scandinavian Property Group (SPG), som nu går in i nästa fas. Där tar SPG nu över ansvaret och byggnationen av ca 300 bostäder påbörjas etappvis.

Det viktigaste just nu är att förstärka bolagets balansräkning genom den redan framtagna åtgärdsplanen, tillsammans med eventuella ytterligare åtgärder som styrelsen håller på att ta fram. Processen kan uppfattas som långsam men måste ske med beaktande av de formella krav som ställs på oss som publikt bolag för att skapa en långsiktigt bra lösning för alla aktieägare och långivare.

Parallellt med dessa befintliga projekt har bolaget identifierat nya projekt där förvärvsdiskussioner pågår. Strategin framöver kommer framför allt att fokusera på samarbeten med vinstdelningsmodeller där Preservia driver och utvecklar projekten åt medinvesterarna. Vi har i skrivande stund en kassa om cirka 20 mkr, vilket ger bolaget möjligheter att säkerställa attraktiva projekt i samarbete med aktörer som ofta är slutlig köpare av den färdiga produkten. Det är en etablerad projektmodell som populärt refereras till som forward funding.

De kommande åren kommer att erbjuda intressanta möjligheter att förvärva projekt där befintliga projektägare inte har möjlighet att driva projekten vidare. Efter genomförda åtgärder kommer Preservia att ha goda utsikter att utveckla bolaget vidare.

Stockholm 29 mars 2019

Topias Riuttamäki

VD Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2019-04-30, 28 juni 2019
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2019-04-30 30, augusti 2019
Delårsrapport för 2019-05-01 - 2019-10-31 30, december 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 29 mars 2019

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 730 69 82 66
[email protected] 

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Org.nr 559001-3875
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 17.35 CET


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66