Bokslutskommuniké Januari 2018 - April 2019

JÄMFÖRELSETAL INOM PARANTES AVSER PERIODEN 2017-01-01 - 2017-12-31

JULI 2018 - APRIL 2019

 • Nettoomsättning för perioden 0,0 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -14,8 (-0,7) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -72,1 (-23,5) MSEK
 • Kassaflöde 20,7 (0,7) MSEK
 • Resultat per aktie -14,41 (-4,70) SEK

JANUARI 2018 - APRIL 2019  

 • Nettoomsättning för perioden 1,1 (1,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -15,6 (-3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -84,3 (-32,6) MSEK
 • Kassaflöde 16,7 (5,1) MSEK
 • Resultat per aktie -16,86 (-6,52) SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 5 000 000 st och antal preferensaktier 447 118 st.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI 2018 - APRIL 2019

 • Den 16 juli tillträdde köparen, Trenum AB, projektbolaget Gävlehov Etapp 2 med ett hyresrättsprojekt om 156 bostäder i Gävle. Tillträdet skedde enligt avtalet som tecknades den 27 april 2018. Preservia Hyresfastigheter AB kommer fortsätta ansvara för utvecklingen av projektet fram till färdigställande. 
 • Bolaget har vid extra bolagsstämma den 17 augusti 2018 valt David Dahlgren till ny styrelseordförande. Samtidigt avgår Peder Raneke som styrelseordförande.
 • Den 21 september 2018 verkställdes gäldenärsbyte rörande systerbolaget Preservia AB's företagsobligation med ISIN SE0008014088, uppgående till nominellt belopp om 81 MSEK. Sedan 24 september 2018 är obligationen noterad med Preservia Hyresfastigheter AB som emittent.
 • Vid extra bolagsstämma den 18 december 2018 beslutades det att förlänga koncernens räkenskapsår; 2018-01-01 - 2019-04-30, detta medför att viss bristande jämförbarhet föreligger mellan perioderna.
 • Bolaget informerade marknaden den 21 januari 2019 att ett nedskrivningsbehov identifierats och som följd av detta hade en kontrollbalansräkning upprättats. Bolaget kallade därmed till kontrollstämma (KBR1). Stämman för kontrollbalansräkning (KBR 1) hölls den 6 februari 2019 och stämman beslutade att driva bolagets verksamhet vidare.
 • Bolaget fastställde avstämningsdagen till den 25 januari 2019, för att som obligationsinnehavare vara teckningsberättigad i den kvittningsemission som Bolaget gavs mandat att genomföra under fordringshavarmötet som hölls i juni 2018.
 • Detaljplanen i Bålsta vann laga kraft den 8 mars 2019. Bolaget tillträdde därefter den byggrätt som medger 300 bostäder i Bålsta den 20 mars 2019, i enlighet med det samarbetsavtal som tecknades med Scandinavian Property Group i augusti 2017.

VD KOMMENTAR

Verksamhetsåret 2018 präglades av vårt arbete för att uppnå en långsiktigt hållbar finansiell struktur. Bolaget har bl.a. förlängt räkenskapsåret till 30 april 2019. Avsikten var att åtgärderna som godkändes vid fordringshavarmötet i juni 2018 skulle ha räckt för att säkerställa en fortsatt drift av bolaget. Tyvärr uppstod det vid slutet av året ett redovisningsmässigt nedskrivningsbehov vilket ledde till att bolagets aktiekapital blev förbrukat. Styrelsen arbetade fram en uppdaterad och omfattande åtgärdsplan som kompletterar tidigare verkställda åtgärder och som löser samtliga problem med balansräkningen. Den 4 juni 2019 kallade bolaget till ett andra fordringshavarmöte för att få dessa åtgärder godkända av obligationsinnehavarna. Fordringshavarmötet godkände den uppdaterade åtgärdsplanen den 26 juni 2019. Nu påbörjas ett intensivt arbete med åtgärderna.

Efter ett intensivt arbete i samråd med finansiella och legala rådgivare, har vi kommit fram till ett antal åtgärder som återställer aktiekapitalet och ger bolaget ett tillskott av eget kapital. Planen kan sammanfattas med att Preservia Hyresfastigheters två obligationslån behöver konverteras till preferensaktier i ett nytt ägarbolag till Preservia-koncernen, Preservia Holding AB (publ). Dessa åtgärder återskapar nödvändigt eget kapital i alla led i koncernen, vilket är ett måste för att kunna fortsätta verksamheten. Dessa åtgärder godkändes den 26 juni 2019 av ett fordringshavarmöte. Åtgärderna behöver verkställas före bolagets kontrollbalansräkningsstämma 2 som skall hållas senast den 6 oktober 2019. Vi bedömer att vi har god tid på oss att genomföra åtgärderna.

På projektfronten går verksamheten framåt. Byggnationen av den andra etappen i Gävle är i sin slutfas. Färdigställandet och inflyttningen sker stegvis och de första hyresgästerna flyttade in den 1 juni. Vi har ett bra samarbete med Trenum, den långsiktiga ägaren och förvaltaren av både Etapp 1 och 2 fastigheterna i Gävle. 

Bålsta-projektet inledde en ny fas när detaljplanen vann laga kraft i mars 2019. Nu har vår samarbetspartner Scandinavian Property Group det operativa ansvaret fram tills färdigställandet av fastigheterna. Arbetet med försäljningen av de första bostadsrätterna, projekteringen och bygglovsansökan pågår för fullt. Samråd med kommunen och andra byggherrar råder gällande allmänna ytor och infrastruktur.

Tack vare förtroendet från våra obligationsinvesterare har vi fått vår uppdaterade åtgärdsplan godkänd i fordringshavarmötet. Detta var en förutsättning för att kunna fortsätta verksamheten. Vi känner oss hoppfulla inför framtiden. Bolaget har en slimmad organisation med låga omkostnader samt pengar i kassan som möjliggör framtida förvärv och samarbeten kring nya projekt. Efter att vi har genomfört de godkända åtgärderna kommer bolaget ha en stark balansräkning som möjliggör nya affärer och attraktiva finansieringsmöjligheter. Vi kommer att kunna realisera värdena i Bålsta-projektet under de kommande åren, vilket möjliggör en återbetalning till obligationsinvesterarna. Vi ser fram emot att genomföra åtgärderna och därefter fokusera för fullt på vår nisch inom forward funding-affärer där vi tillsammans med projektpartners bygger prisvärda hyresrätter med en effektiv produktion.

Stockholm 28 juni 2019

Topias Riuttamäki
VD Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2019-04-30 12 juli 2019
Delårsrapport för 2019-05-01 - 2019-10-31 30 december 2019

Stockholm 28 juni 2019

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 730 69 82 66
[email protected]

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Org.nr 559001-3875
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 20.10 CET


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66