Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB

Vid dagens extra bolagstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.

Äldre lydelse:

Ny lydelse:

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§ 6 första stycket

Aktier av två slag får ges ut, stamaktier och preferensaktier. Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst och varje preferensaktie skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

§ 6 första stycket

Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier, stamaktier serie B och preferensaktier. Varje stamaktie skall ha ett röstvärde om en (1) röst, varje stamaktie serie B skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

§ 7 första stycket

Preferensaktie skall äga företräde framför stamaktie till bolagets utdelningsbara medel respektive tillgångar. Vid utdelning skall fördelning ske i nedan angiven ordning.

§ 7 första stycket

Preferensaktie skall äga företräde framför stamaktie och stamaktie serie B till bolagets utdelningsbara medel respektive tillgångar. Vid utdelning skall fördelning ske i nedan angiven ordning.

§ 8 (iii)

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall utbetalas på varje stamaktie.

§ 8 (iii)

Ett belopp om 0,1 kronor (kvotvärdet) skall utbetalas på varje stamaktie och stamaktie serie B.

§ 8 (iv)

Återstående tillgångar skall därefter utskiftas till stamaktier.

§ 8 (iv)

Återstående tillgångar skall därefter utskiftas till stamaktier och stamaktier serie B.

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 14 683 141 stamaktier serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 468 314,10 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor:

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma innehavare av bolagets obligationer ISIN: SE0006887782 och ISIN: SE0008014088, "Obligationsinnehavarna", som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av obligationerna den 25 januari 2019.

  2. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av en lägre skuldbörda.

  3. Vid full anslutning i emissionen ska totalt 73 415 706 kronor erläggas genom kvittning av fordran. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.

  4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för Finansinspektionens godkännande av prospektet för kvittningsemissionen. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

  5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

  6. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

  7. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

  8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

2019-04-29

För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 14.30 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66