Beslut vid extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter

Vid dagens extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Beslut om riktad nyemission av preferensaktier

Det beslutades att emittera 148 311 preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 14 831,1 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas de nya preferensaktierna av Preservia Fastigheter AB org.nr. 559038-5323. För att kunna stabilisera bolagets balansräkning har styrelsen diskuterat med aktietecknaren om möjligheten att kvitta fordran mot aktier. Det har bedömts vara nödvändigt att genomföra en riktad emission för att av tids- och kostnadsskäl kunna stabilisera bolagets balansräkning och för att kunna uppnå denna åtgärd har det vid samtal med huvudägarna bedömts vara mer fördelaktigt att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning sker omedelbart i samband med beslutet genom kvittning av fordran, genom att separat teckningshandling undertecknas av tecknaren. För varje tecknad aktie ska erläggas 100 kronor i samband med teckning. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kvittning av fordran.

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 16.00 CET.


Om Preservia Hyresfastigheter

Preservia Hyresfastigheters verksamhet är att bedriva investering i- och utveckling av- mark och fastigheter och därtill närliggande verksamhet.

Webbplats
www.preserviahyresfastigheter.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Hyresfastigheter via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic MTF Kortnamn PHYR-B ISIN-kod SE0013147113

IR-Kontakt

Topias Riuttamäki VD [email protected] 0730-69 82 66