REGMAR

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Holding AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 29 oktober 2020 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, Kungsgatan 33 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 oktober 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 27 oktober 2020.

Anmälan bör ske per mail till David Madeling på [email protected]. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 21 oktober 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 oktober 2020.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Bemyndigande
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut - Punkt 9
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

Övrigt
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 000 000 aktier, varav 500 000 preferensaktier (motsvarande 50 000 röster) och 1 500 000 stamaktier (motsvarande 1 500 000 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

______________________


Stockholm i september 2020

Styrelsen i Preservia Holding AB (publ)

För vidare information, vänligen kontakta:

Preservia Holding AB (publ) David Madeling, vVD, Tel: +46 (0) 736 15 60 65
E-post:[email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 sep 2020 kl. 17.30 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:

Preservia Holding AB (publ) David Madeling, vVD, Tel: +46 (0) 736 15 60 65
E-post:[email protected]


Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099