REGMAR

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Preservia Holding AB, org. nr 559206-5972, kallas härmed till ordinarie 
bolagsstämma den 24 juni 2024 kl. 11:00 på adressen Hellström Advokatbyrå, 
Kungsgatan 33 i Stockholm.

ANMÄLAN M. M.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels senast den 13 juni 2024 vara införd i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta 
senast den 19 juni 2024.

Anmälan bör ske per mejl till David Madeling på [email protected]. Vid anmälan 
uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav 
samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och 
övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. 

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i 
stämman, senast den 17 juni 2024 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare 
som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 
17 juni 2024.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.preservia.se samt sänds ut till 
de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas 
enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan 
om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas 
för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, 
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om bemyndigande
 11. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut - Punkt 9
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa ordinarie bolagsstämma omvälja 
styrelsen bestående av de ordinarie styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias 
Riuttamäki och David Madeling. 
Styrelsen föreslår vidare att för perioden fram till nästa årsstämma omvälja 
revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som revisor med Niklas Östlund som 
huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut - Punkt 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa 
ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, 
apportemissioner av aktier, styckvis återförvärv av bolagets emitterade preferensaktier 
samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av 
aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av 
bolagsordningen. 

Övrigt
Aktieägare representerande 90 procent av rösterna i bolaget vid utfärdandet av denna 
kallelse föreslår att bolagsstämman ger i uppdrag åt styrelsen att kartlägga och undersöka 
förutsättningarna för att skapa en ägarstruktur med färre aktieslag och tydligare 
långsiktiga incitament för värdeskapande i koncernen. För att åstadkomma en sådan 
ägarstruktur kan en eller flera olika åtgärder komma att bli nödvändiga, såsom 
exempelvis avnotering, frivillig inlösen, konvertering av preferensaktier till stamaktier 
och/eller utbyteserbjudande där nuvarande aktieägare byter ut Preservia-aktier mot aktier 
i ett annat aktiebolag.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 
2 000 000 aktier, varav 500 000 preferensaktier (motsvarande 50 000 röster) och 
1 500 000 stamaktier (motsvarande 1 500 000 röster).

Fullständigt beslutsunderlag och övriga handlingar kommer att hållas tillgängligt hos 
bolaget på adressen Vasagatan 7 i Stockholm och på dess hemsida, www.preservia.se, 
senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare 
som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära 
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
______________________
Stockholm i maj 2024
Styrelsen i Preservia Holding AB (publ)
För vidare information, vänligen kontakta:
Preservia Holding AB, David Madeling, vVD, Tel: +46 (0) 736 15 60 65 
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB (publ) 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 24 maj 2024 kl. 12.30 CET


Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099