REGMAR

Bokslutskommuniké Maj 2019 - April 2020

INGA JÄMFÖRELSETAL FRÅN TIDIGARE ÅR FINNS DÅ BOLAGET AVGER SIN FÖRSTA RAPPORT FÖR PERIODEN 2019-05-22 - 2020-04-30.

MAJ 2019 - APRIL 2020

  • Nettoomsättning för perioden 0,0 MSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,7 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -34,6 MSEK
  • Kassaflöde -19,0 MSEK
  • Resultat per aktie -23,09 SEK

Antal stamaktier uppgick vid periodens slut till 1 500 000 st och antal preferensaktier till 500 000 st.

VD KOMMENTAR

Detta är Preservia Holdings första räkenskapsår och bolaget är det nya moderbolaget för Preservia-koncernen. Denna struktur är slutresultat av 2 års arbete med bolagsstrukturen och balansräkningen. Vi kan nu med glädje konstatera att koncernen är i princip skuldfri och har relativt starkt eget kapital, allt detta tack vare det förtroende våra investerare har visat oss. Verksamheten kommer framgent bedrivas med Preservia Holding som moderbolag och den operativa driften fördelas på ett strukturerat sätt mellan dotterbolagen, där de flesta projekt för fastighetsutveckling bedrivs i sina egna projektbolag.

Jag rekommenderar att läsaren tittar även på rapporterna i Preservia Hyresfastigheter, då all operativ verksamhet i dagsläget bedrivs inom Preservia Hyresfastigheter -koncernen.

Utöver de ovan nämnda omstruktureringar har bolaget under detta räkenskapsår arbetat med två projekt: Gävle och Bålsta.

I Gävle gick totalentreprenören för projektet i konkurs under slutet av 2019. Trots att fastigheten var inflyttningsklar i september 2019, behövdes en del åtgärder genomföras för att färdigställa projektet. Arbetena har fördröjts en del pga den uppkomna situationen med covid-19. En godkänd slutbesiktning och slutavräkning med köparen Trenum beräknas uppnås under sommaren 2020. En juridisk process mot totalentreprenören samt dess ägare pågår gällande fordran på 7,2 mSEK som Preservia har på motparterna. I rapporten har fordran redan skrivits ner till 0 kronor då det föreligger osäkerhet kring möjligheterna till återbetalning av beloppet.

Vi står äntligen inför byggstart i vårt projekt i Bålsta med Scandinavian Property Group. Projektet har utvecklats från att ursprungligen vara ett renodlat bostadsrättsprojekt till att bli en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Byggkreditiv är säkrat med bra villkor från en storbank och inga fler kapitaltillskott beräknas behövas från Preservia. Totalt blir det ca 400 lägenheter fördelat på fem etapper där de två första etapperna uppförs som bostadsrätter. Startbesked har erhållits från kommunen och försäljningsgraden, som för närvarande uppgår till ca 70 procent av de två första etapperna, uppfyller kraven från banken för att lyfta byggkreditiv.

I februari gjorde vi ett förvärv av ett bolag innehållande mark som omfattas av en detaljplanändring för framtida bostäder. Den nya projektfastigheten ligger i Bålsta där vi har bra lokal kännedom och etablerade relationer. Vi är förväntansfulla inför att kunna genomföra projektet från planändring till färdigställande av bostäder i ett segment som de flesta har råd med. Förvärvet är i linje med vår strategi om att fokusera på våra befintliga marknader i Bålsta och Gävle, samt stärka bolaget med byggrätter i tidiga faser.

Slutligen vill jag välkomna vår nya styrelseordförande Thomas Lindström som ersatte David Dahlgren den 30 januari 2020. Thomas bidrar med erfarenhet om stora affärer samt perspektiv som kommer att hjälpa oss växa bolaget på ett stabilt och hållbart sätt för att skapa långsiktig värdeökning.

Stockholm 30 juni 2020

Topias Riuttamäki

VD Preservia Holding AB (publ)

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Topias Riuttamäki, VD
Telefon + 46 730 69 82 66
[email protected]

Preservia Holding AB (publ)
Org.nr 559206-5972
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-22 - 2020-04-30, 31 augusti 2020

Delårsrapport för 2020-05-01 - 2020-10-31, 30 december 2020

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 18.00 CET


Om Preservia Holding

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Preservia Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic SME Kortnamn PHOL-PREF ISIN-kod SE0013486099