REGMAR

PILA PHARMA bokslutskommuniké för 1 januari - 31 december 2021

PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Tolv månader (1 januari - 31 december 2021)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 719 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 9 260 kSEK (- 3 380)
 • Årets resultat uppgick till - 17 207 kSEK (- 6 982)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning - 1,32 SEK (-0,70)
 • Kassaflödet för tolv månader uppgick till 26 302 kSEK (- 2 159), varav kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till - 9 364 kSEK (- 2 001)
 • Bolagets likvida medel uppgick till 28 209 kSEK (1 907 kSEK) vid årets utgång
 • Eget kapital uppgick till 30 295 kSEK (3 420)
 • Bolagets soliditet uppgick till 95% (64%)

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2021)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 719 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 3 080 kSEK (-1 621)
 • Periodens resultat uppgick till - 5 422 kSEK (-5 223)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 0,34 kr (-0,52)
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -5 109 kSEK (1 567), varav kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 2 295 kSEK (3 209)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december)

 • Pantentansökan, oktober 2021, för användning av XEN-D0501 som behandling av diabetes
 • VD Dorte X. Gram köpte 15 november 31 570 aktier i bolaget
 • Avtal med ERBC 26 november avseende utförandet av PILA PHARMA:s prekliniska studier
 • 2021 års Nobelpris i fysiologi eller medicin tilldelades december 2021 Dr. David Julius, bland annat för hans upptäckt av TRPV1

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Tillverkningen av mera studiemedel (XEN-D0501-API) nådde viktiga delmål och leverans av färdigt API för prekliniska studier beräknas ske före sommaren 2022
 • Den vetenskapliga rådgivaren Henning Beck Nielsen och COO Lars B. Rasmussen lämnade sina nuvarande uppdrag
 • Susanne Rugh knöts till PILA PHARMA som klinisk projektdirektör. Hon har tidigare lett inte mindre än tre Novo Nordisk-utvecklingskandidater fram till registrering och marknadsföring (Levemir®, Tresiba® och Ryzodeg®)

Kommentar från VD

"Det är mycket glädjande att se att våra operationella aktiviteter som vi startade upp strax efter IPO:n nu börjar att ge resultat och till och med väldigt bra resultat. Lite tröghet i uppstarten har nu ersatts av resultat som kvalitetsmässigt övergår mina förväntningar och som i tillägg har gett oss ovärderlig information om kemin kring XEN-D0501-syntes, och hur man smartare, och på sikt snabbare och billigare, kan producera vår utvecklingskandidat. Det betyder att vi inte bara kommer att få den API vi behöver för att förverkliga nästa steg i vår utvecklingsplan, utan även att vi redan har börjat jobba på slutproduktens produktionskostnader."

Denna information är sådan information som PILA PHARMA AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2022 kl 08.00.

För mer information:
Dorte X. Gram, VD
SMS: +46 (0)73 903 6969
[email protected]

Om PILA PHARMA (PUBL)

PILA PHARMA är ett svenskt bioteknik-företag inom diabetesforskning med säte i Malmö. Bolagets mål är att utveckla en överlägsen ny medicin i tablettform mot typ 2-diabetes. Bolaget äger användarpatent för behandling av diabetes och fetma med TRPV1-antagonister samt immateriella rättigheter för utvcekling av produktkandidaten XEN-D0501. Bolaget noterades på Nasdaq First North GM i Stockholm i juli 2021 i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen av XEN-D0501. För närvarande tillverkas API för ytterligare tre månaders prekliniska studier för att medge bolaget att gå vidare den huvudsakliga tre månaders fas 2b-studien i diabetespatienter. Studien är planerad att starta under första delen av 2023.

Om XEN-D0501 och TRPV1-antagonister

XEN-D0501 är en mycket selektiv och potent liten molekyl, en TRPV1-antagonist, som tidigare utvecklades av Bayer Healthcare och Xention/Ario Pharma. TRPV1-receptorn (även kallad chilireceptorn) har visat sig ha en roll vid smärta och inflammatoriska sjukdomar och tros även spela en roll vid diabetes. XEN-D0501 förvärvades av PILA PHARMA i mars 2016 på grund av sin mycket goda säkerhets- och biverkningsprofil jämfört med andra TRPV1-antagonister. TRPV1-antagonister som läkemedelsklass har tidigare förknippats med allvarliga biverkningar som till exempel hypertermi (feber) men det har hittills inte varit fallet med XEN-D0501 i åtta kliniska studier. Den maximala tolerabla dosen av XEN-D0501 för icke-diabetiska individer har tidigare satts till 4 milligram två gånger dagligen där man noterade god säkerhet men ingen effekt i inte-diabetiska patienter med överaktiv urinblåsa och kronisk hosta. I november 2018 kunde PILA PHARMA presentera den första kliniska studien (PP-CT01), som visade upp en god säkerhetsprofil av XEN-D0501vid enstaka doser upp till 8 milligram. Det senaste studieresultatet presenterades i september 2020. Studien (PP-CT02) visade att multipla doser av XEN-D0501 (4 mg två gånger dagligen i 28 dagar) också tolererades väl av patienter med typ 2-diabetes. Därutöver visade studien, med statistisk signifikans jämfört med placebo, att XEN-D0501 stimulerar kroppens insulinrespons vid ett oralt intag av glukos (socker), alltså bevis för mekanismen i insulinreglering (proof of principle).

Om diabetes

Diabetes är en global pandemi med ofattbara 537 miljoner diabetiker vilket motsvarar uppskattningsvis 8-10 procent av världens befoklning. Uppskattningsvis har 90 procent av alla diabetiker typ 2-diabetes, medan cirka 10 procent har typ 1-diabetes. Sjukdomen kan leda till hjärt-kärlsjukdomar som minskar patientens livskvalitet, öka risken för dödsfall samt höga sjukvårdskostnader. Trots att stora framsteg gjorts med behandling av diabetes återstår ett stort omättat behov av behandlingar som är effektiva, säkra och tillgängliga och prisvärda.


Om PILA PHARMA

Prenumerera

Få löpande information från PILA PHARMA via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PILA ISIN-kod SE0015988274 Certified Adviser Aqurat Fondkommission