REG

Företrädesemissionen i Northern CapSek Ventures blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 17,9 MSEK genom företrädesemissionen

Den fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 17,9 MSEK som offentliggjordes den 8 februari 2021 ("Företrädesemissionen") i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 30 mars 2021. Företrädesemissionen tecknades till cirka 94,6 procent med stöd av uniträtter, varav cirka 46,67 procent tecknades med stöd av uniträtter genom kvittning av fordran och cirka 5,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 24,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 136,4 procent.

Tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

VD Henrik Jerner kommentarer utfallet

- En överteckning på 36,4 procent är för oss ett tecken på att CapSek är på rätt väg. Dessutom, att en så stor del av emissionen som 94,6 procent tecknades med företräde är extra stimulerande och vi tackar från förtroendet från befintliga aktieägare. Vi ser nu fram emot att fortsätta CapSeks tillväxtresa och bygga upp vår portfölj med techbolag.

BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på Nordic SME fram till dess Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, varefter omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner kommer att ske. Preliminär likviddag för de tecknare som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är fredag den 9 april, vilket även kommer att framgå av utskickade avräkningsnotor. Registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB beräknas ske senast under vecka 17.

Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i CapSek att öka med 14 976 455 SEK till 29 952 910 SEK genom utgivande av 4 608 140 nya aktier, och antalet teckningsoptioner av serie TO 2 respektive serie TO 3 kommer att uppgå till 4 608 140 respektive 4 608 140.

Garantier

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 15 april 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 5,15 SEK per aktie, vilket motsvarar en volymvägd genomsnittskurs under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 256 033 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut.
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 12:55 (CEST).


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942