REGMAR

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021 Northern CapSek Ventures AB (publ)

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") gör under första halvåret 2021 en nyemission som tecknas till totalt cirka 136,4 procent samt fortsätter att bygga upp investeringsportföljen. Bolaget ökar investeringstakten och gör fem investeringar i techbolag under perioden, varav tre investeringar är i nya portföljbolag. Nettoresultatet för halvåret är negativt och uppgår till -14,1 MSEK, främst drivet av kursnedgångar i de noterade innehaven. Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -8 procent per år före kostnader. Per 30 juni 2021 uppgår NAV per aktie till 3,22 kr och substansvärde per aktie till 4,61 kr. Bolaget har tagit fram ett ramverk för hållbarhet som bland annat används som urvalskriterier för att välja nya bolag att investera i.

Sammanfattning för halvåret 2021-01-01 - 2021-06-30

Belopp i TSEK

2021
6M

(jan-jun)

2020
6M

(jan-jun)

2020
12M

(jan - dec)

Nettoomsättning

51

0

102

EBITDA*

-2 057

-1 938

-4 304

EBIT**

-3 888

-3 776

-7 967

Finansnetto***

-10 169

323

9 011

Periodens resultat

-14 057

-3 453

1 044

Resultat per aktie (kr)

-1,53

-1,29

0,23

Antal aktier* (i tusental)

9 216

2 681

4 608

Genomsnittligt antal aktier****

(i tusental)

6 365

50 412

40 236

Nettoresultat per aktie (kr)

-1,53

-1,29

0,23

Eget kapital

42 452

24 171

41 674

NAV per aktie (kr)*****

3,22

4,04

5,98

Substansvärde per aktie (kr) ******

4,61

9,02

9,04

Aktiekurs (kr) *******

3,55

0

4,77

Soliditet

99,1 %

88,0 %

98,8 %

* EBITDA: Resultat före finansnetto, skatter och goodwill-avskrivningar.

** EBIT: Resultat före finansnetto och skatter.

*** Finansnetto inkluderar finansiella intäkter och kostnader som räntor, utdelningar och omvärderingar av innehav i portföljbolag.

**** Beräknat på det faktiska antal aktier som fanns vid respektive periodslut. Under H1 2020 gjordes en sammanläggning av aktierna med 50:1.

***** Net Asset Value definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna exklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

****** Substansvärde definierar CapSek som summan av marknadsvärdet av tillgångarna inklusive goodwill minus skulderna. Värdet avser vid respektive periodslut.

******* CapSek-aktiens första handelsdag var 2020-07-07. Värdet avser vid respektive periodslut.

Väsentliga händelser under perioden

 • Omsättningen uppgick till 51 TSEK (0 TSEK)
 • Resultat per aktie blev -1,525 SEK (-1,288 SEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -14 057 TSEK (-3 453 TSEK)
 • Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -8 procent per år före kostnader (IRR). Bolagets mål är en avkastning på 20 procent per år sett över en 5-årsperiod.
 • Bolaget genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 17,9 MSEK som tecknades till totalt cirka 136,4 procent. Anledningen till nyemissionen var att ta in kapital för att fortsätta bygga upp investeringsportföljen. Bolaget upptog även i januari och februari brygglån om cirka 7,6 MSEK med anledning av planerade investeringar. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget gör ny- och följdinvesteringar på totalt 8,6 MSEK fördelat på fem portföljbolag, Appspotr, PubQ, Noda Intelligent Systems, Itatake och Tölve.
 • Bolaget nyttjar teckningsoptioner i Appspotr och gör en följdinvestering på 4 MSEK, som totalt tar in 55 MSEK.
 • Bolaget gör en följdinvestering på 1,0 MSEK i PubQ, som har en ny typ av digitalt kassa-/beställningssystem för restaurangbranschen i appformat.
 • Bolaget investerar 2,1 MSEK i Noda Intelligent Systems, som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen.
 • Bolaget investerar 1 MSEK i Itatake, ett bolag som utvecklar och säljer "casual"-spel för mobiler och läsplattor.
 • Bolaget gör en strategisk titthålsinvestering på 0,5 MSEK i Tölve, ett bolag som erbjuder kundföretag en CRM-modul som effektiviserar prospektering i säljprocessen.
 • Bolaget har nu etablerade samarbeten med fler än 10 investeringsaktörer, samtliga verksamma i södra Sverige, i syfte att hitta kvalitetssäkrade bolag att investera i samt samarbeta kring bolagsutveckling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget utvärderar flera nya investeringar närmare.
 • Bolaget har tagit fram ett ramverk för hållbarhet som kommer att användas både för att utvärdera nya investeringar samt för att arbeta med befintliga investeringar. Vid utvärdering av nya investeringar ska portföljbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

VD har ordet

Nettoresultatet första halvåret 2021 landar på -14 MSEK. Drivande för resultatet är den negativa kursutvecklingen för våra två noterade innehav, där Appspotrs aktiekurs sedan årsskiftet har gått ner med 48 pro-cent och Hoodins aktiekurs under samma period har gått ner med 37 procent. Det innebär att hela den kursuppgång i de noterade innehaven vi hade under andra halvåret 2020 har försvunnit och vi är ungefär tillbaka på de nivåer vi har investerat på. Det är tråkigt, men vi har stark tilltro till båda bolagen och vi är övertygade om att dessa investeringar blir bra för CapSek på sikt.

Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -8 procent per år före kostnader (IRR). Det är en underavkastning jämfört med vårt långsiktiga mål som är en avkastning på 20 procent per år. Målet är satt över en 5-årsperiod så det är ännu tidigt att utvärdera avkastningen.

CapSeks kassa fick i våras bra påfyllning genom den lyckade emissionen på 17,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades med 36 procent. Emissionen tecknades till stor del av befintliga ägare så det är väldigt glädjande med det fortsatta stora stödet. Kapitaltillskottet har möjliggjort för oss att öka investeringstakten. Vi har under halvåret gjort fem investeringar, varav två är följdinvesteringar i befintliga portföljbolag samt tre är investeringar i nya portföljbolag. Investerat belopp under halvåret uppgick till 8,6 MSEK, en väsentlig ökning jämfört med samma period föregående år då vi gjorde en investering på 2 MSEK.

Vi har nu 8 bolag i portföljen. De onoterade bolagen ökar i andel och uppgår nu till drygt 40 procent av investerat belopp. Samtidigt som flera av de onoterade bolagen visar stark tillväxt väntas de behöva mer kapital för att fortsätta sin expansion. Närmast till hands för större kapitalanskaffningar av de onoterade bolagen bedömer jag vara PubQ och Arkimera Robotics. CapSeks strategi är att investera mer och öka sitt ägande i bolagen när de expanderar.

NAV per aktie per 30 juni 2021 uppgår till 3,22 kr, vilket ger en substanspremie på 10 procent jämfört med aktiekursen 3,55 kr. Vi har ännu inte gjort några nämnvärda upp-värderingar av den onoterade portföljen. Bolagen i portföljen utvecklas väl och jag är övertygad om att det finns betydande värden som kommer att synliggöras inom de närmaste åren.

Vårt arbete med att bygga vidare på vår plattform för att hitta techbolag som genomför A-rundor fortsätter. Flera strategiska samarbeten har fördjupats under halvåret vilket ger oss en ännu bättre tillgång till intressanta bolag att investera i. Vi har nu tagit fram ett ramverk för håll-barhet som vi är stolta över. Vid utvärdering av nya investeringar ska portföljbolaget möta åtminstone ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Portföljen

Vi har nu 8 portföljbolag i portföljen. Vi har under första halvåret 2021 investerat i fem bolag; följdinvesteringar i Appspotr på 4 MSEK samt PubQ på 1 MSEK samt nyinvesteringar i Noda Intelligent Systems på 2,1 MSEK, Itatake 1 MSEK samt Tölve 0,5 MSEK.

Appspotr är det ena av CapSeks två noterade innehav. Bolaget har under året utvecklats med att etablera nya partners inom både offentlig och privat sektor samt att befintliga avtalskunder går över till den nya plattformen i hög utsträckning. Bolaget tillfördes 55 MSEK genom teckningsoptionsförfall i mars. Appspotrs aktie handlas från och med 24 juni på Nasdaq First North Growth Market (tidigare Spotlight Stock Market). Bytet av handelsplats är en del av den expansionsfas som Appspotr nu genomgår. Genom att göra bolaget mer synligt vill man bredda investerarbasen internationellt. Bolaget, som vill bli en ledande leverantör av low code-plattformar globalt, rekryterar nu inom sälj för att öka de årligen återkommande intäkterna (ARR). Under andra halvåret ska Appspotr utöka personalstyrkan från 12 till minst 30 anställda. Aktiekursen har under halvåret sjunkit med 48 procent, kanske delvis en reaktion på att kursen gick upp kraftigt under H2 2020 samt att bolaget ställt om intäktsmodell vilket inte avspeglar sig i försäljningssiffrorna ännu.

Hoodin är CapSeks andra noterade innehav. Kursutvecklingen för Hoodin har varit negativ under halvåret, -37 procent. Vi ser positivt på Hoodins framtid; bolaget har utvecklat sin partnerstrategi till att inkludera flera olika sorters partners samt ingått avtal med partners på nya geografiska marknader som visar att bolaget verkligen har potential att skala upp sin affär globalt. Drivande är också nytt regelverk inom Medtech som gör Hoodins erbjudande än mer attraktivt. Den 26 maj bör-jade EU-direktivet MDR (Medical Device Re-gulation) med krav på post market surveillence (bevakning av produkters omnämnande) att gälla. Samma dag meddelade Hoodin att bolaget hade upparbetade relationer med mer än 150 partners i fyra olika världsdelar. Antalet företag inom medtech och pharma som förväntas använda Hoodin ökade under juni till över 874 företag. I juni lanserade Hoodin också en ny lösning för kundföretag inom medicinteknik.

Arkimera Robotics (onoterat) är en relativt ny investering (november 2020). Bolaget har en mycket skalbar plattform och deras automatiseringstjänst AzoraOne växer snabbt. Tillväxtkapitalet bolaget erhöll under hösten möjliggör en ökad satsning på att växa med nya och befintliga partners i Norden och övriga Europa. Med tre affärssystem som integrerat Arkimeras självinlärningsalgoritm har Arkimera verifierat tjänsten på den svenska marknaden. Nästa steg är internationell expansion. Månadsvis processas mer än 200 000 bokföringsunderlag av algoritmen. Mer än 4 500 företag nyttjar nu självinlärningsalgoritmen i sin löpande bokföring och antalet nya kunder (och därmed också prenumerationsintäkterna) ökar med cirka 7% på månadsbasis. Arkimera tecknade nyligen ett nytt avtal med en svensk leverantör av affärssystem.

PubQ (onoterat) är en relativt ny investering (juli 2020). Bolagets kassasystem för restaurangbranschen i appformat tas emot väl på marknaden med lansering hos flera restaurangkedjor. Hösten 2020 slöts ett ramavtal med en stor global restaurangaktör där PubQ nu håller på att implementera sin lösning på en stor del av kedjans 1700 restauranger i Norden. Detta bidrog till att antal restauranger där PubQs lösning är implementerad ökade åttafalt under 2020 (från låga nivåer) och har ökat med cirka 70% under första kvartalet 2021. PubQ ser positivt på framtiden då flertalet av de restauranger som varit stängda på grund av pandemin nu öppnar. I sommar lan-seras också tjänsten Weborder, som innebär att gäster kan beställa och betala mat via mobiltelefon med hjälp av en QR-kod eller länk. Restauranger kan därmed utforska PubQs lösning som en SaaS-tjänst där man enkelt kommer i gång.

Itatake (onoterat) är en ny investering sedan mars 2021. Det är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar och marknadsför innovativa "casual". Deras spel Gumslinger fortsätter att göra succé. Spelet är nominerat i tre olika klasser i Pocket Gamer Mobile Games Award 2021. Priserna delas ut 20 juli 2021. Gumslinger har hittills laddats ner en bra bit över än 6 miljoner gånger. Itatake, som mätt i antal nedladdningar haft en tillväxt på 364 procent under 2020, fokuserar nu sin marknadsföring på USA, Sydkorea, Ryssland samt en handfull länder i Europa och Sydamerika. Under andra halvåret 2021 kommer bolaget att inleda ett samarbete för att kunna lansera spel på den kinesiska marknaden. Under hösten kommer Itatake också att släppa en ny speltitel och en uppdatering av Gumslinger.

Noda Intelligent Systems (onoterat) är en ny investering sedan juni 2021. Noda utvecklar och marknadsför AI-baserade lösningar för hållbara energisystem med ett fokus mot termiska system. Under 2020 har Noda ökat intäkterna med nästan 50% jämfört med 2019 samt gått med vinst. Nodas plattform och koncept är väl utvecklat och fungerar. Noda finns på en marknad som växer i samband med att energibolagen effektiviserar och digi-taliserar, bygger en hållbarare affär samt fokuserar på grön energi. Fokus för 2021 och framåt är att vidareutveckla affären i samarbete med återförsäljare och partners.

Tölve (onoterat) är en ny investering sedan januari 2021. Tölve erbjuder en plattform för proaktiv prospektering för B2B-säljare. Bolaget har flera viktiga kundavtal, bland annat ett unikt partneravtal med ett branschledande affärssystem för bemanningsbolag. Omsättningen har också växt markant under det gångna året och Tölves marknad signalerar nu att efterfrågan är tillbaka. Kunderna efterfrågar säljstöd på ett helt annat sätt än förut och nykundsbearbetning är högt prioriterat hos många. Tölve rekryterar nu fler säljare för att kunna växa snabbare. Bolaget följer den expansionsplan som lades i samband med nyemissionen i januari.

Glase Fintech (onoterat) är en investering som gjordes 2018. Bolagets teknik och dotterbolag såldes under 2019 till en norsk aktör. Transaktionen innebar ett traditionellt upplägg med en summa som erlades up-front samt en tilläggsköpeskilling som aktiveras i funktion av kundreaktivering över tid. På grund av osäkerhet i utdelning och eventuell tilläggs-köpeskilling är CapSeks innehav sedan tidigare nedvärderat till 0 kr.

Nyckeltal

Värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår till -8 procent per år före kostnader (IRR). Det motsvarar en total värdenedgång över tid på cirka -2,3 MSEK som främst förklaras av värdeminskningar i Glase Fintech och Hoodin. CapSeks mål är en avkastning på 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. Som jämförelse var den årliga tillväxten 35 procent för perioden juni 2018 till december 2020. Nor-malt sett är 3 år en alltför kort tid att mäta avkastning på denna typ av investeringsportfölj, främst beroende på trögheten att värdera onoterade innehav. Eget Kapital uppgår till 42 MSEK, vilket är stabilt.

Omvärderingar i portföljen

När vi investerar första gången har portföljbolagen intäkter, men inte i den utsträckning att bolagsvärderingen har skjutit i höjden, vilket innebär att CapSek får relativt stort ägande sett utifrån storleken på investering. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Genom bolagens skalbara affärsmodeller är det kortare tid till värdetillväxt jämfört med många andra branscher/affärsmodeller. Vi strävar efter att löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när portföljbolag blir uppköpta. Samtidigt är det svårt att värdera snabbväxande onoterade bolag och det kommer alltid vara en viss eftersläpning i värderingarna och portföljbolagen är därmed sällan "fullvärderade".

Framtid och trender

Våra etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer fördjupas alltmer och vår pipeline består av nya intressanta techbolag som vi utvärderar att investera i. Det är tydligt att pandemin ytterligare har påskyndat den megatrend i samhället som digitaliseringen är. Några av de heta techtrenderna vi är intresserade av är cirkulär ekonomi, cyber security och foodtech, där vi ser mycket intressanta affärsmodeller ta form. Internet of Things har varit en trend i 10 år, men nu börjar det komma bra lösningar. Samma sak gäller AI, där vi ser allt fler fungerande lösningar baserade på de här teknikerna. Även open banking och fintech, är intressant, de påverkas av regelverksförändringar i banksystemen och där kommer det mycket nya spännande lösningar. Affärsmodeller och företag som främjar ett hållbart samhälle anser vi vara en förutsättning för långsiktigt hög tillväxt. Både vid val av bolag att investera i samt i det löpande arbetet med värdeskapande i portföljbolagen. Vi tror också att det ger oss en tydlighet på marknaden vilka typer av bolag vi söker.

Presentation för aktieägare

Bolaget håller en presentation för aktieägare på onsdag 21 juli kl 13:00 via länk. Det ges möjlighet att ställa frågor på mötet. Anmälan sker genom att maila till [email protected] och ange aktieägare och aktieinnehav, därefter erhålls länk till mötet.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se/

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2021, kl 08:30


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942