REGMAR

Acceptperiod avslutad och CapSek har erhållit 82,68 procent acceptans från ägare av vinstandelsbevis som led i förvärv av Nordic Tech Funds portfölj

Som ett led i Northern CapSek Ventures ("CapSek" eller "Bolaget") avtal om att förvärva Nordic Tech Funds ("NTF") portfölj om 10 techbolag, som meddelandes 29 april 2022, har CapSek erhållit cirka 82,68 procent acceptans från samtliga innehavare av vinstandelsbevis i NTF. Acceptperioden avslutades 17 maj.

I linje med tidigare besked kommer CapSek förvärva 50% av de vinstandelar som accepterats, vilket innebär att cirka 41,34 procent av samtliga vinstandelsbevis kommer att förvärvas. NTF kommer att genomföra ett ägarmöte för att besluta om förtida inlösen av vinstandelsbevis som kommer hållas i mitten av juni.

I samband med beslut om förtida inlösen genomför CapSek förvärvet av aktierna i målbolagen genom att betala med nyemitterade CapSek-aktier. För de vinstandelar som CapSek redan har förvärvat sker en kvittning av likvidbelopp.

Likviden för förvärvet uppskattas uppgå till cirka 19,9 MSEK, vilket motsvarar en total budpremie på cirka 5,8 procent jämfört med NAV i NTF per sista mars 2022 (exakt slutlikvid beror på storleken på NTF:s nettokassa vid inlösentillfället). Totalt antal nya aktier i CapSek som kommer att ges ut blir cirka 9 408 595 stycken, vilket efter genomförd emission motsvarar cirka 46,30 procent av ägandet i CapSek.

  • Det här beskedet är dels ett viktigt steg i att bygga upp CapSeks portfölj av spännande techbolag samt en uppmuntrande bekräftelse från innehavarna av vinstandelsbevis i Nordic Tech Fund, som i och med detta kommer övergå till att bli ägare i CapSek, på att vi är på rätt väg i en spännande tillväxtresa som flera investerare vill vara med på, säger Henrik Jerner, vd på CapSek.

För mer information, kontakta:

Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 76 108 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service ("SaaS"), Internet of Things ("IoT"), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning ("AI/ML"). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: 08-503 015 50.

Denna information är sådan information som Northern CapSek Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022 kl. 09:40.


Om Northern Capsek Ventures

Prenumerera

Få löpande information från Northern Capsek Ventures via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn CAPS ISIN-kod SE0014452942