REGMAR

SÄRSKILD UPPLYSNING I REVISIONSBERÄTTELSEN

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, avgav i fredags sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019, och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 17.35 CET, 12 juni 2020 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nexargroup.se.

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att koncernen har en utestående fordran på en av sina större kunder i Spanien. Betalningen är avgörande för koncernens kommande likviditetssituation. Detta tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som skapar betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Bolagets kommentar

Koncernen har en utestående fordran på en av våra större kunder i Spanien. Betalningen utav denna är avgörande för kommande likviditetssituation. Kunden är ett offentligt finansierat bolag som tidigare alltid betalat sina fakturor, om än med viss fördröjning. Den nu uppkomna situationen beror till stor del på den pågående Covid-19-pandemin och dess påverkan på det spanska samhället där stora delar av de offentliga verksamheterna stängts ner under en lång period i början av 2020. Det är styrelsens fasta övertygelse om att kunden kommer att betala inom en väldigt snar framtid, men kan samtidigt inte utesluta att det finns en risk för att så inte sker. Skulle betalning utebli under en längre period kan styrelsen inte utesluta att det skulle kunna innebära att det uppstår betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

I liknande situationer har dock koncernen alltid kunnat tillgodose likviditetsbehovet genom finansiering från ägarkretsen. Styrelsen anser att det är sannolikt att så sker även denna gång om inte kundinbetalning inkommer.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2020 kl 13:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

200614_Uttalande.pdf

Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83