NEXARS FÖRETRÄDESEMISSION ÄR FULLT GARANTERAD

Nexar Group AB (publ) - listat på NGM Nordic MTF - kommer i mars 2019 genomföra en företrädesemission. Emissionen är nu till 100% garanterad via teckningsåtaganden från större ägare, bolagets ledning samt via garanter.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till marknadssatsningar, produktioner, formatutveckling och artistlanseringar.

Den fullt garanterade emissionen kommer tillföra Bolaget 9,2 Mkr före emissionskostnader. För att hålla ner emissionskostnaderna skall stämman även fatta beslut om styrelsens förslag att emittera aktier till garanter i företrädesemissionen, avseende deras garantiersättning. Emissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman den 6 mars 2019.

- Denna nyemission kommer att säkerställa det kapital som bolaget behöver för att både fortsätta den positiva utvecklingen i det spanska dotterbolaget samt att ta våra två engelska dotterbolag till två lönsamma verksamheter, säger bolagets VD Mats Johansson.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är tjugo (20) öre per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 13 mars 2019.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 15 mars - 29 mars 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 923 846,28 kronor genom utgivande av högst 46 192 314 aktier.

Stämman kommer även fatta beslut om höjning av gränserna för aktiekapitalet, antalet aktier och nedsättning av aktiekapitalet.

Bolaget släpper sin bokslutskommuniké avseende helåret 2018 idag den 20 februari kl 13:30.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 11:00.

2019-02-20

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected] 

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har idag skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även artistavtal med tre av de musiktalanger som kommit fram via de egenutvecklade talangformaten.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83