Nexar Group beslutar om garanterad företrädesemission

Nexar Group har vid styrelsemöte beslutat om en företrädesemission avseende Units om ca 10 Mkr, villkorad av godkännande av extra bolagsstämma enligt separat kallelse. I det fall intresset är stort med överteckning, har styrelsen rätt att besluta om en övertilldelning uppgående till ca 3 Mkr.

Emissionen som beslutats är garanterad av ett garantikonsortium som syndikerats av G&W Fondkommission till 80 % inkluderande teckningsåtaganden av större ägare om 2,2 Mkr.

Villkoren för emissionen är att varje tvåtal (2) befintliga aktier ger rätt att teckna sju (7) Units à 40 öre/st. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie à 48 öre under utnyttjandeperioden mellan 15 november - 15 december 2018.

Preliminär teckningstid för företrädesemissionen är mellan 5 april till och med 23 april 2018.

I kallelsen kommer även styrelsen att föreslå ett incitamentsprogram för bolagets ledning (exklusive styrelseledamöter) och andra nyckelpersoner. Omfattningen av detta program kommer att maximalt kunna uppgå till 3 200 000 optioner. Detta innebär en utspädning på maximalt 7,5 % av det totala antalet aktier efter genomförd emission med hänsyn även till övertilldelning och kvittningar, och kommer att vara den maximala utspädningsgraden även vid lägre teckningsnivåer. Ytterligare villkor kommer att framgå av kallelsen till den extra bolagsstämman.

"Det är med stor tillförsikt om Bolagets fortsatta utveckling vi genomför denna start av förbättringar i verksamheten. Vi har under hösten gjort betydande neddragningar av kostnadskostymen och även levererat en bra produktion av Aim2Fame samt fått fram flera nya spännande talanger som kommer att börja lanseras nu under våren. Det är en spännande tid i Bolagets utveckling vi står inför. Förestående emission inklusive optioner, kommer att ge oss nödvändiga resurser att föra Bolagets satsning i mål.", säger Mats Johansson, VD Nexar.

Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas till marknadssatsningar och produktioner enligt nya strategin. Fram tills emissionslikviden kan lyftas har ett brygglån om 1,5 Mkr tagits upp av en extern motpart.

Emissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kallas till inom kort. Denna kallelse kommer även att innehålla förslag till höjning av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

2018-02-22

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83